Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència

Tornar

Convocatòria aprovada pel Consell Metropolità el 30 d'octubre de 2018 i publicada al BOPB el 5 de febrer de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern 2018-2019, destinada a persones físiques o jurídiques (aquestes darreres sense finalitat lucrativa).

Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Agència de Transparència

Informació prèvia

Descripció

Avís

Presentació de sol·licituds fins el 5 de març


Programa de subvencions de l'Agència de Transparència, dotat amb 60.000 euros, que té com a finalitat principal potenciar i promoure la recerca, el coneixement, la investigació comparada en l'àmbit metropolità i la innovació en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, alhora que es contribueix a la implementació i al desenvolupament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

La concessió de subvencions es destinarà a les persones físiques o jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, que presentin propostes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern a través d'un procés de concurrència pública competitiva. 

Els projectes classificats entre els 6 primers rebran una subvenció de 10.000 €, sempre que hagin obtingut una valoració mínima de 60 punts. En cas de que no s'arribi a 10 projectes seleccionats, o bé que hi hagi més de 10 projectes amb la mateixa puntuació, l'òrgan de selecció podrà proposar el repartiment de la xifra entre els projectes seleccionats, de manera proporcional a la puntuació obtinguda.

Projectes subvencionables

Seran subvencionables les actuacions començades a partir de novembre de 2018 que s'emmarquin en alguna o algunes de les temàtiques següents:

 • Dret d'accés a la informació pública
 • Retiment de comptes i publicitat activa
 • Ètica pública, codis d'ètica i conflictes d'interessos
 • Prevenció de la corrupció
 • Cartes de serveis
 • Equitat de gènere i bon govern
 • Grups d'interès: regulació i registres
 • Règim sancionador previst a la Llei 19/2014
 • Subjectes obligats a la Llei 19/2014
 • Alts càrrecs i transparència
 • Els serveis d'interès general i universal i les obligacions de transparència
 • Transparència, dret d'accés i protecció de dades
 • Contractació pública i transparència
 • Contractació de personal i transparència
 • Gestió i execució pressupostària i transparència efectiva
 • La transparència als partits polítics
Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:
 • Adequació del projecte en alguna o algunes de les temàtiques recollides (fins a 30 punts)
 • Qualitat tècnica i rigor de la proposta (fins a 30 punts)
 • Originalitat i innovació de la proposta (fins a 20 punts)
Obtindran la subvenció les 6 recerques que hagin obtingut una millor puntuació, amb una valoració mínima de 60 punts. En el cas en què no s'arribi al mínim de projectes amb la puntuació requerida o en el cas que hi hagi més del màxim de projectes subvencionables amb la mateixa puntuació, l'òrgan de selecció podrà distribuir l'import destinat a aquestes subvencions entre els projectes seleccionats, de manera proporcional a la puntuació obtinguda.


A qui va dirigit

Persones físiques i jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma i una proposta de projecte d'acord amb els criteris que determinen les bases reguladores i la convocatòria.


Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data de publicació de l'anunci al BOPB:  05/02/2019

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Les persones físiques o jurídiques que participin en la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud al registre general de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en horari de 9 a 14 hores i en dies laborables, juntament amb la resta de documentació degudament emplenada.

Alternativament, es podrà presentar per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques

Documentació:

 • Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions (annex I).
 • Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l'anterior.
 • Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física o jurídica.
 • Breu memòria i currículum del o dels participants (persona física o jurídica, equip de persones) en format imprès i/o suport digital (memòria USB o CD).
 • Memòria de l'activitat a subvencionar en suport digital i en paper, que haurà d'incloure:
 1. Presentació de la proposta de recerca, que justifiqui la potencial implementació en administracions, organitzacions i institucions metropolitanes (mínim 1.500 paraules i màxim 3.000 paraules).
 2. Planificació- cronograma de la recerca.
 • Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar a l'AMB qualsevol altra que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.
 • Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o autorització a l'òrgan gestor de les subvencions per obtenir el document acreditatiu corresponent.
 • Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la LGS per obtenir la condició de beneficiari (annex II).
 • Dades bancàries on es podrà transferir l'import de la subvenció (annex III).
Adreça del Registre: carrer 62, núm. 16-18, Edifici A, planta baixa, Zona Franca 08040, Barcelona
Com arribar-hi

Puja

Resposta de l'administració

Dins del termini màxim de dos mesos a partir de de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern de l'AMB per delegació del Consell Metropolità, a proposta de l'òrgan col·legiat de selecció, resoldrà la convocatòria.

La resolució, que posa fi a la tramitació administrativa, es notificarà als beneficiaris per tal que, en el termini de 15 dies, manifestin l'acceptació d'aquesta i de les seves condicions, com a requisit imprescindible per a l'efectivitat de les subvencions.

Puja