Subvencions als ajuntaments metropolitans pel foment de la transparència. Convocatòria 2020-2021

Tornar

Convocatòria aprovada per acord de 25 de febrer de 2020 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 13 de juliol del 2020, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2020-2021.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Agència de Transparència

Informació prèvia

Descripció

Programa de subvencions de l'Agència de Transparència, dotat amb 400.000 euros, per contribuir a finançar projectes dels ajuntaments metropolitans destinats al foment de la transparència i el bon govern. Aquest programa té caràcter bianual.

Concessió de subvencions als ajuntaments metropolitans per al disseny, desenvolupament i execució de projectes relacionats amb la transparència dins de l'àmbit metropolità.

Activitats i projectes subvencionables

Seran subvencionables els projectes que tinguin per objectiu la implementació de la normativa sobre transparència. Entre els projectes a finançar es tindran en compte els següents aspectes:

 • Projectes adreçats al desenvolupament d'actuacions en els àmbits:
  • Retiment de comptes.
  • Dret d'accés a la informació pública.
  • Cartes de servei.
  • Codi ètic.
  • Bústia ètica.
  • Formació.
  • Igualtat de gènere.
  • Portal de transparència.
  • Transparència i integritat en la contractació pública
Els projectes hauran de definir quins objectius es pretenen assolir en una memòria tècnica i econòmica.

Les actuacions subvencionades s'hauran de correspondre al període 2020-2021 i la data màxima de finalització serà el 30 de setembre de 2021, sense possibilitat de pròrroga.

Valoració
Rebran subvenció tots aquells projectes que hagin obtingut una puntuació mínima de 45 punts. Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:
 • Adequació del projecte als àmbits establerts (fins a 35 punts)
 • Població del municipi (fins a 20 punts)
 • Caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)
 • Adhesió de l'ajuntament al programa Demèter d'equitat de gènere promogut per l'Agència de Transparència (10 punts)
 • Adhesió de l'ajuntament a la incorporació als plecs de condicions econòmico-administratives dels seus contractes de les clàusules de transparència en la contractació (10 punts)
 • Sistema d'avaluació de la publicitat activa (5 punts)
 • Previsió d'avaluació posterior del projecte (5 punts)
 • No obtenció de subvenció en projectes presentats a les convocatòries 2017-2018 i 2018-2019 (5 punts)

Quantia de la subvenció

L'import total de la convocatòria és de 400.000€ que es distribuiran entre els exercicis 2020 i 2021, amb una quantia de 100.000€ i 300.000€, respectivament. L'import màxim que aportarà l'AMB serà de 15.000€ per municipi i el percentatge d'ajut no podrà excedir el 90% del pressupost del projecte.


A qui va dirigit

Ajuntaments que estiguin dins de l'àmbit geogràfic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que compleixin amb els requisits establerts a les bases reguladores i a la present convocatòria.


Terminis

 Un mes des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El termini finalitza el 13/08/2020.


Requisits

Els ajuntaments que participin en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la plataforma EACAT.

S'acompanyarà de la següent documentació (en arxiu adjunt):

Formulari de sol·licitud de subvenció

Adhesió al Programa Demèter. El compromís que fa referència a "Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità" pot adaptar-se fent referència a l'àmbit municipal (en el seu cas)

Adhesió a les Clàusules de transparència en la contractació pública (en el seu cas)

Adhesió al sistema MIPAT (Monitorització de la informació, la publicitat activa i la transparència) (en el seu cas)

Fitxa d'identificació financera de creditors SEPA

Declaració d'obligacions de transparència

Pla viabilitat econòmica del projecte (pressupost general)

Document d'informació addicional que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció


Avisos

La justificació de la subvenció es farà mitjançant la presentació del document compte justificatiu/certificació de despesa i la documentació complementària corresponent prevista a les bases de la convocatòria.

El termini de justificació finalitzarà el 31 d'octubre de 2021, sense possibilitat de pròrroga.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Els ajuntaments que participin en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds mitjançant la plataforma EACAT.

En paral·lel, i per garantir un millor control de les trameses, us agrairem que envieu un correu electrònic informant de la presentació de cada sol·licitud a transparencia@amb.cat

Puja

Resposta de l'Administració

Els actes i resolucions dictats en el marc d'aquesta convocatòria es notificaran als ajuntaments metropolitans, així com a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (ones pot també es pot consultar la convocatòria) i es publicarà la seva concessió a través del Portal de transparència de l'AMB.

Puja

Prova: $provaURL