Subvenció als ajuntaments per a l'impuls de la ciclologística d'últim quilòmetre

Tornar

Convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions als ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona per a l'impuls de la ciclologística d'últim quilòmetre, en règim de concurrència competitiva.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Subvenció ecologística
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible

Descripció

La finalitat de les subvencions és ajudar a implantar sistemes de repartiment d'últim quilòmetre més eficients que els utilitzats fins ara, i que permetin alliberar espai públic perquè les persones que es desplacin a peu als municipis metropolitans ho puguin fer amb les condicions de distanciament físic que garanteixin la seguretat sanitària.

Aquestes subvencions, doncs, contribuiran a descongestionar els nuclis urbans i, per tant, a reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, així com l'impacte de l'emergència sanitària i climàtica actual.

La convocatòria d'aquestes subvencions respon als objectius programàtics de l'Acord de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al mandat 2019-2023, signat el proppassat 25 de juliol de 2019, de promoure la mobilitat sostenible al territori metropolità.
La quantia total màxima d'aquest programa de subvencions és de NOU-CENTS MIL EUROS (900.000,00 €) que es podrà distribuir entre diverses convocatòries.

Actuacions subvencionables
Es pot sol·licitar la subvenció per a l'execució de projectes de ciclologística local. Aquesta subvenció pot incloure, d'acord amb el que preveuen les Bases corresponents:

 • Estudi previ d'ubicació i dimensionament dels projectes de ciclologística local.
 • Redacció del projecte executiu i inversió en instal·lacions (espais d'intercanvi de mercaderies, magatzems i lockers).
 • Inversió en material mòbil (bicicletes i tricicles de càrrega).
 • Cursos de formació de conducció per al personal conductor dels vehicles de ciclologística

Cada ajuntament pot presentar, com a màxim, una sol·licitud de subvenció per a aquesta convocatòria. 

Convocatòria 2021
L'AMB destinarà a aquesta convocatòria de subvenció la quantitat de SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00 €).

Les actuacions podran ser subvencionades fins a un màxim del 90 % del pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) de les actuacions contemplades en la clàusula segona de les Bases i fins a un màxim de CENT MIL EUROS (100.000,00 €) per ajuntament.

Criteris de valoració
La Comissió de Selecció valorarà cadascuna de les sol·licituds admeses i n'establirà l'ordre segons una valoració integrada per dos aspectes:

 • Una puntuació tècnica (de 0 a 10).
 • L'import de la subvenció sol·licitada, segons el pressupost d'execució per contracte més l'IVA. 

La puntuació tècnica reflectirà l'avaluació de sis criteris:

 1. Si el municipi té més de 30.000 habitants: 1 punt, en cas contrari 0 punts.
 2. Si el municipi ha desenvolupat o té projectada una zona de baixes emissions local, o una actuació equivalent que prevegi una limitació d'accés de determinats vehicles motoritzats contaminants: 4 punts, en cas contrari 0 punts.
 3. Si la proposta presentada de projecte de ciclologística preveu que l'entitat proposada per gestionar el servei de distribució de mercaderies d'últim quilòmetre sigui un centre especial d'ocupació d'iniciativa social, una empresa d'inserció sociolaboral, una cooperativa o bé una entitat d'economia social i solidària, i atengui en la mesura del possible la paritat de gènere: 2 punts, en cas contrari 0 punts.
 4. Si la proposta presentada de projecte de ciclologística preveu que l'entitat proposada per gestionar el servei sigui una entitat multimarca (no pertanyi a cap operador logístic específic): 1 punt, en cas contrari 0 punts.
 5. Si la proposta presentada de projecte de ciclologística preveu que l'entitat proposada per gestionar el servei estigui arrelada al territori proper al hub específic (que el domicili fiscal es trobi dins d'un radi màxim de 5 km del hub ): 1 punt, en cas contrari 0 punts.
 6. Si la proposta presentada de projecte de ciclologística preveu la potenciació del comerç local i de proximitat (mercats municipals, eixos comercials...) com a principals clients als quals s'impulsarà en el marc de la subvenció: 1 punt, en cas contrari 0 punts.

Amb aquesta puntuació tècnica, les sol·licituds quedaran ordenades entre 0 i 10 punts.

Seguidament, les sol·licituds amb una mateixa puntuació s'ordenaran per import de subvenció sol·licitat (de més petit a més gran). Finalment, si dues sol·licituds coincideixen en puntuació tècnica i en l'import de subvenció, l'ordre entre les sol·licituds empatades es triarà per sorteig.

Segons la quantia màxima de crèdit disponible en la convocatòria corresponent, la Comissió de Selecció proposarà a l'òrgan competent la llista de sol·licituds admeses i l'import de la subvenció que correspongui per tal de resoldre la concessió de les subvencions.

Per a conèixer tota la informació d'aquestes subvencions consulteu els documents adjunts en l'apartat de Normativa d'aquesta pàgina.

A qui va dirigit

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments que conformen l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb el que estableix l'article 2 de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), i finalitzarà al cap de 40 dies hàbils, és a dir, el 28 de desembre.

Requisits

Els ajuntaments sol·licitants que vulguin optar a la subvenció hauran de presentar la instància de sol·licitud (annex 1).

La instància ha d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Certificació emesa pel secretari o secretària municipal on consti que qui presenta la sol·licitud té facultats suficients.
 • Acord o resolució, adoptat per l'òrgan municipal competent, on s'aprovi la relació d'actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció.
 • Certificat de l'ajuntament de garantia administrativa (disponibilitat de sòl, permisos i llicències, etc.), actual o futura.
 • Projecte tècnic, memòria valorada o avantprojecte.
 • Declaració responsable sobre el quadre de finançament del projecte que n'asseguri i en garanteixi l'execució. L'esquema ha de detallar les  aportacions pròpies previstes, les subvencions que s'hagin demanat a altres administracions o entitats públiques o privades per al mateix concepte i el percentatge de subvenció demanat a l'AMB.
 • Certificat de la Intervenció de fons de l'ajuntament sobre la disponibilitat de crèdit per afrontar la part no subvencionada.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l'efecte de sol·licitar una subvenció.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, a l'efecte de sol·licitar una subvenció.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de sol·licitar una subvenció.
 • Certificat que acrediti si l'IVA suportat del projecte és deduïble (totalment o parcialment) o no.
 • Declaració de les obligacions de transparència, d'acord amb el model adjunt (vegeu l'annex 2), en compliment del que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Dades bancàries on se sol·licita que es facin les transferències utilitzant el model "Fitxa d'identificació financera" de l'AMB (vegeu l'annex 3).
 • Qualsevol altre document que es vulgui afegir per completar el contingut dels documents anteriors (descriure -ho).

Avisos

 • En una mateixa convocatòria, un mateix sol·licitant, només podrà presentar, com a màxim, una sol·licitud de subvenció.
 • La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.
 • Les persones beneficiàries de la subvenció ha d'adequar la seva activitat als principis ètics i normes de conducta previstos a la base vint-i-unena de les bases reguladores esmentades, d'acord amb el que disposa l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'article 13 bis de l'Ordenança general de subvencions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Puja

Enllaços relacionats

Puja