Concessió d'ajuts econòmics relacionats amb el tribut metropolità per atendre situacions especials

Tornar

Convocatòria d'ajuts per atendre situacions especials amb una dotació de 200.000 €.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Tribut metropolità

Informació prèvia

Descripció

L'AMB té la voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar les realitats socials i econòmiques de vulnerabilitat que existeixen al territori. Per protegir al màxim el teixit social i econòmic metropolità, vetllant pel manteniment de les funcions públiques i salvaguardant la prestació de serveis metropolitans, es va establir un programa d'ajuts per tal de fer front al pagament del tribut metropolità.

Aquesta convocatòria s'aprova en el marc de les Bases aprovades inicialment en la sessió del Consell Metropolità del 26 de juliol del 2022 (publicades al BOPB del 28 de juliol del 2022), per a la concessió d'ajuts econòmics per al pagament del tribut metropolità a les persones físiques, empreses de serveis, comerç minorista i establiments dedicats a l'hoteleria i la restauració que es troben en situació de vulnerabilitat. En tant que no s'han presentat al·legacions durant el termini d'informació pública, s'entenen aprovades definitivament.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària és de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària G1020 23100 48900 "Programa d'ajuts tributs metropolitans", de despeses corresponent del pressupost de l'AMB per al 2023. L'aprovació de la dotació queda supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Tipus de subvenció

La subvenció serà per concurrència no competitiva i, en el cas de rebre peticions que superin el crèdit disponible, es reduiran proporcionalment tots els ajuts atorgats.


A qui va dirigit

Poden ser destinataris dels ajuts econòmics els contribuents que compleixin les condicions establertes en la present convocatòria i en les Bases i que siguin residents o titulars d'immobles als municipis de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.


Terminis

Des del dia 11 d'octubre al 23 de novembre del 2022.


Requisits

Condicions de la concessió dels ajuts

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts, sempre que la suma de tots no superi el 100 % del concepte subvencionat i s'atengui al que s'estableix en l'apartat d'obligacions dels beneficiaris.

Podran gaudir d'un ajut de fins al 50 % de la quota liquidada del tribut metropolità de l'exercici 2021, i fins a un màxim de 100 euros per sol·licitant, les persones físiques propietàries d'un habitatge amb ús residencial (clau V) assignat pel Cadastre, el qual constitueixi la seva residència habitual, i que hagin efectuat el pagament del tribut metropolità dins del període voluntari de recaptació.

Per accedir als ajuts, ni els contribuents ni cap de les persones que resideix a l'habitatge no poden posseir immobles ni propietats, excepte l'habitatge de residència habitual. En aquesta consideració no s'inclou el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per a ús exclusiu. En els casos de separació o divorci, es considera beneficiari de l'ajut el titular de l'habitatge o l'usufructuari que dicti la sentència judicial.

La possibilitat d'accedir a l'ajut està determinada pels ingressos anuals de la unitat familiar obtinguts l'any 2020, d'acord amb la taula següent:

Nombre de residents membres de la unitat familiar* Límit d'ingressos anual per poder accedir a l'ajut
1 11.157,00 €
2 13.605,00 €
3 16.138,00 €
4 17.954,00 €
5 o més 20.413,00 €

(*) Per "unitat familiar" cal entendre totes les persones empadronades a l'habitatge per al qual se sol·licita la bonificació. En el cas de famílies monoparentals, s'aplicarà el tram següent al que correspondria segons la quantitat d'ingressos.


Avisos

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades han de sol·licitar els ajuts per via telemàtica, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud que l'AMB posa a disposició de la ciutadania al seu portal web a través de l'aplicació de gestió dissenyada a aquest efecte.

Presentació telemàtica

Les persones que no disposin de recursos electrònics es podran adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'AMB demanant cita prèvia.

Demanar cita prèvia

Documentació
Tant si es fa la presentació de la sol·licitud telemàtica com presencial.

 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant, per les dues cares, que ha de coincidir amb la persona que va fer efectiu el tribut corresponent.
 • Certificat de titularitat del compte emès per l'entitat financera on, en cas d'aprovació de l'ajut, s'ingressarà l'import, o document acreditatiu on constin les dades del titular i el número complet del compte bancari.
 • Conveni regulador o sentència, en els casos de separació o divorci, on s'indiqui l'usdefruit de l'immoble si no coincideix amb el titular o si canvia el percentatge que li correspon com a titular.
 • En el cas que el titular hagi mort, el sol·licitant ha d'aportar, si escau, l'acceptació de l'herència perquè els serveis tècnics metropolitans puguin estudiar el cas concret.
 • La declaració responsable del sol·licitant està inclosa al formulari de sol·licitud i allà caldrà indicar:
  • Que s'està al corrent de les obligacions fiscals amb la resta d'administracions, i de la justificació de totes les subvencions rebudes de l'AMB i altres administracions, en els termes que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Que no es troba incurs en cap del supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, així com la resta d'obligacions regulades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la mateixa Llei.
  • També s'haurà d'especificar els ingressos de la unitat familiar en els casos que s'estableix.
Documentació que cal aportar per a la sol·licitud presencial:
 1. DNI
 2. Targeta sanitària
 3. Telèfon mòbil
 4. Rebut on consti compte bancari i nom del titular del rebut o certificat bancari de titularitat del compte
 5. Import i data de pagament del tribut metropolità del 2021
 6. Referència cadastral (surt al rebut de l'IBI)
 7. Casella 505 de la declaració de renda si la van presentar al 2020
 8. Últim rebut de l'IBI (només Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Montgat i Tiana)
La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de la present convocatòria i de les bases corresponents.

Obligacions dels beneficiaris i causes de revocació
Les persones que es beneficiïn de l'ajut estaran obligades a:
 • Atendre els requeriments que pugui demanar l'AMB per comprovar les dades que van servir per justificar la sol·licitud de l'ajut.
 • Comunicar a l'AMB les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la recepció de l'ajut.
 • Comunicar expressament les aportacions que hagin rebut d'altres institucions i organismes pel mateix concepte que s'ha previst a les Bases, o indicar que les han demanades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar en un termini de deu (10) dies hàbils des de la sol·licitud o recepció d'altres ajuts o subvencions.
L'incompliment d'aquests requisits pot ser motiu de la pèrdua de l'ajut i, si escau, del seu reintegrament.

Seran causa de revocació dels ajuts atorgats:
 1. La falsedat de la documentació o de les declaracions aportades per la persona interessada.
 2. L'incompliment de les obligacions exposades al punt anterior sobre el pagament.
Si es revoca l'ajut, el beneficiari haurà de reintegrar els imports que hagi percebut per a aquest concepte amb els interessos de demora que correspongui. Si no en fa la devolució, se seguirà el procediment de constrenyiment per obtenir-ne el cobrament.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Resposta de l'Administració

Resolució del ajuts
Una vegada rebudes les sol·licituds, els serveis tècnics les analitzaran i faran una proposta de distribució de la quantitat econòmica fixada en aquesta convocatòria.

El termini per a la proposta d'atorgament no ha d'excedir els tres (3) mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds que es fixa en la present convocatòria. Aquest termini quedarà aturat durant el període en què se sol·licitin aclariments o documentació addicionals, així com en el relatiu a la consulta de dades fiscals a altres administracions competents.

La Junta de Govern de l'AMB haurà d'aprovar la proposta d'atorgament i la resolució es publicarà al BOPB.

Una vegada notificada la subvenció als beneficiaris mitjançant la publicació de la decisió al BOPB, si en el termini de deu (10) dies hàbils no hi manifesten disconformitat, es considerarà que accepten la subvenció i que es comprometen a complir les condicions fixades per l'AMB, així com la normativa vigent respecte a les subvencions que atorga l'AMB.

Els ajuts regulats en la present convocatòria, així com a les bases corresponents, tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Pagament
El pagament de la subvenció s'efectuarà d'acord amb les disponibilitats de la Tresoreria de l'AMB, mitjançant transferència bancària al compte indicat pel beneficiari en el moment de presentar la sol·licitud.

Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu en contra en el termini de dos (2) mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació. Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un (1) mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació.

Puja