Bonificacions en el rebut de l'aigua per raons socials i ecològiques

Tornar

Conèixer els criteris i condicions, de caràcter social i ecològic, que donen dret a bonificacions i descomptes en diferents conceptes del rebut de l'aigua de les companyies subministradores.

Estat:
En termini
Tema:
Environment
Subtema:
Bonificacions en el rebut de l'aigua
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Cicle de l'Aigua

Descripció

El Pla d'Actuació Metropolità (PAM) 2011-15 establia la incorporació de criteris de tarifació social que considerin la capacitat econòmica de les persones, així com de progressivitat ecològica en el sistema tarifari de les companyies distribuïdores en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Els clients de les companyies subministradores d'aigua de l'AMB (de 23 municipis a finals de 2013 i progressivament a partir de l'aprovació de noves tarifes) poden acollir-se a diferents bonificacions en la factura del rebut de l'aigua.

A mesura que s'aprovin les noves tarifes i les companyies distribuïdores de tots els municipis metropolitans es vagin incorporant a la tarifació social i ecològica, les bonificacions s'aplicaran automàticament a tots aquells que ja siguin beneficiaris del tipus social i/o de l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquest, és un requisit previ per acollir-se a la tarifació social.

Aquesta facturació especial quedarà sense efecte, també automàticament, quan deixi d'aplicar-se la bonificació de l'ACA o no s'acompleixin alguns dels requisits sol·licitats.

Les situacions o fets i els requisits que permeten als titulars d'un contracte de subministrament d'aigua, per a ús domèstic destinat a domicili particular, acollir-se a tarifes socials i de progressivitat ecològica sobre diferents conceptes del rebut de l'aigua són les següents:

a) Bonificacions per raons socials.
 

Situació personal o familiarRequisitsConcepte bonificat
Trobar-se en situació d'atur.Acreditar pertànyer a una unitat familiar en que  tots els membres es troben en situació d'atur.Bonificació  d'un percentatge de la quota de servei i opcionalment d'un percentatge del preu del primer bloc de consum d'aigua.

Taxa metropolitana de tractament de residus, (TMTR) (per als contribuents dels municipis metropolitans on està implantada).

Cànon de l'aigua de l'ACA.
Percebre la pensió mínima.Acreditar que es té 60 anys o més i s'és pensionista del sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.Bonificació  d'un percentatge de la quota de servei i opcionalment d'un percentatge del preu del primer tram de consum d'aigua.

Taxa metropolitana de tractament de residus, TMTR (per als contribuents dels municipis metropolitans on està implantada).

Cànon de l'aigua de l'ACA.


b) Bonificacions per raons de progressivitat ecològica

 

 

Causa de bonificacióRequisits Concepte bonificat
Facturació especial per a habitatges en els què convisquin més de tres persones.Tenir contracte de subministrament individual amb equip de mesura sobre bateria o d'equip de mesura únic per a habitatges en els què convisquin més de tres persones en primera residència, i en els quals s'apliqui el sistema de facturació de cinc trams.Es practicaran increments en els límits dels trams de consum d'aigua.

Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) (per als contribuents dels municipis metropolitans on està implantada).

Cànon de l'aigua de l'ACA.
Persones amb un grau de disminució igual o superior al 75% de discapacitat o amb un nivell III de grau de dependència.Tenir reconeguda la disminució per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).Cada persona amb disminució computarà com a dos a efectes de determinar els límits dels trams de consum d'aigua.

 

 

A qui va dirigit

A tots aquells titulars d'un contracte amb una companyia de subministrament d'aigua (només de l'habitatge on consten empadronats), concessionària del servei en un dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Companyies i tarifes

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Requisits

Trobar-se en alguna de les situacions personals i familiars que donen dret a les bonificacions per raons socials, estar donat d'alta a l'ACA com a beneficiari del tipus social del Cànon de l'aigua (cànon social) i acomplir els requisits establerts per a cada cas.

O conviure més de tres persones en el mateix habitatge, tenir atorgada per l'ACA l'ampliació de trams del Cànon de l'aigua i acomplir els requisits establerts per a cada cas.

Avisos

Es pot tenir dret tant a les bonificacions per causes socials com per raons de progressivitat ecològica, conjuntament, si es donen les circumstàncies i s'acompleixen els requisits.

Puja