Autorització de connexió a la xarxa metropolitana

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Environment
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autorització de connexió a xarxa metropolitana
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Formulari de sol·licitudEn línia

Tramitar

Autoliquidació de la taxaEn línia

Download

Avís

  • Descarregueu-vos el fitxer d'autoliquidació de la taxa. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Descripció

Per a la connexió a la xarxa metropolitana de sanejament és obligatòria una autorització administrativa prèvia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb el Títol IV del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR).

Els ajuntaments metropolitans, prèviament a la connexió, hauran de sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona una autorització de connexió de les seves xarxes de clavegueram a la xarxa metropolitana.

Excepcionalment, per a totes les edificacions i establiments comercials o industrials que no disposin de xarxa de clavegueram municipal davant la façana però on existeixi xarxa metropolitana de conformitat amb l'article 6 del RMAAR, han de demanar l'autorització de connexió a l'AMB.

L'obra, en qualsevol cas, serà executada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona directament o a través del seu òrgan de gestió indirecte, tal com estableix el RMAAR.

Abans d'iniciar la connexió a la xarxa de sanejament metropolitana, s'haurà d'haver sol·licitat i obtingut el permís de connexió.

A qui va dirigit

D'acord amb les condicions establertes en els instruments de planejament, de gestió o projectes d'obres, i de conformitat amb el procediment establert en el RMAAR, els ajuntaments metropolitans hauran de connectar les xarxes de clavegueram municipals a la xarxa de col·lectors metropolitans.

Excepcionalment, i en el supòsit que no existeixi xarxa de clavegueram, tal com s'estableix a l'article 10.3 del present Reglament, les edificacions i establiments podran connectar -se a la xarxa metropolitana de col·lectors de sanejament. En aquest cas, l'AMB serà l'administració competent d'atorgar l'autorització de connexió segons el que es preveu als articles 17 i 18 del RMAAR, previ informe municipal que justifiqui la impossibilitat de connexió a xarxa de clavegueram.

Requisits

Per demanar aquesta autorització, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació requerida al mateix i el comprovant de pagament de la taxa.

Avisos

Respecte a la sol·licitud:
La sol·licitud no poden presentar-la tercers, com contractistes o enginyeries, en representació dels interessats, sinó que ho han de fer els titulars o propietaris dels edificis i establiments comercials o industrials.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'autorització de connexió a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.
 
Com es paga la taxa?
El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar des d'aquesta pàgina.
 

  • L'ingrés es pot fer, utilitzant el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
  • També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina junt amb el formulari de la sol·licitud.
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja