Títol V

Finançament

Article 45

Tarifes dels serveis prestats per ens que actuen en règim de dret privat
  1. D'acord amb el seu règim estatutari o contractual, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils de capital íntegrament públic, les societats d'economia mixta, els concessionaris d'obres públiques i serveis públics i els altres contractistes de serveis públics metropolitans poden percebre tarifes o altres contraprestacions dels usuaris.
  2. Les tarifes o les contraprestacions a què fa referència l'apartat 1 són ingressos de dret privat de l'entitat gestora del servei, sens perjudici de la seva regulació per mitjà del reglament del servei corresponent o l'ordenança específica de cada tarifa.