Títol V

Finançament

Article 44

Règim jurídic pressupostari i financer

El finançament, el pressupost, la intervenció, la gestió tributària, la recaptació i la comptabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es regeixen per la legislació de l'Estat i de la Generalitat que regula les hisendes locals.