Títol V

Finançament

Article 41

Recàrrec sobre l'impost sobre béns immobles
  1. El recàrrec metropolità sobre l'impost sobre béns immobles no ha d'excedir el percentatge fixat per la legislació d'hisendes locals i ha de recaure sobre el valor cadastral que constitueix la base imposable d'aquest impost.
  2. La gestió del recàrrec metropolità sobre l'impost sobre béns immobles ha d'ésser conjunta amb la del mateix impost sobre el qual recau.