Disposicions transitòries

Sobre el règim aplicable fins que es constitueixi la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre el planejament urbanístic general vigent, l'ordenament metropolità, el finançament i la constitució del primer Consell Metropolità

Cinquena

Back
Constitució del primer Consell Metropolità
  1. La constitució del primer Consell Metropolità s'ha d'efectuar, després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, un cop tingudes les primeres eleccions locals que es convoquin, a l'efecte del que estableix l'apartat 1 de la disposició addicional primera.
  2. Les administracions i els òrgans esmentats per les disposicions addicionals primera, quarta i novena han de continuar desenvolupant llurs funcions i exercint llurs competències en el període que va entre l'entrada en vigor d'aquesta llei i la constitució del primer Consell Metropolità.
Prova: $provaURL