Disposicions transitòries

Sobre el règim aplicable fins que es constitueixi la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre el planejament urbanístic general vigent, l'ordenament metropolità, el finançament i la constitució del primer Consell Metropolità

Segona

Back
Planejament urbanístic general vigent
  1. El Pla general metropolità aprovat definitivament el 19 de juliol de 1976 i les modificacions corresponents, i també els altres plans generals municipals de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, són vigents mentre no entra en vigor el planejament establert per la disposició addicional desena, sens perjudici de les modificacions que resulten directament de la incompatibilitat amb el Pla director urbanístic metropolità.
  2. El planejament urbanístic general vigent a l'entrada en vigor d'aquesta llei no pot ésser objecte de revisió o adaptació fora del procediment establert per la disposició addicional desena, sens perjudici de les possibles modificacions puntuals que calgui, les quals han d'ésser tramitades i aprovades d'acord amb les regles següents:
    1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional corresponen als ajuntaments, si la modificació té una incidència territorial limitada a un únic municipi, i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en els altres casos.
    2. L'aprovació definitiva correspon a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Mentre no es constitueix aquesta comissió, l'aprovació definitiva pertoca als òrgans urbanístics que corresponen d'acord amb la disposició transitòria primera.
  3. No estan incloses en la prohibició de l'apartat 2 les revisions del planejament urbanístic general vigent, el primer acte preparatori formal de les quals s'hagi iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei. A aquest efecte, s'entén per primer acte preparatori formal l'adopció per l'ajuntament competent de qualsevol resolució que tendeixi a l'encàrrec o a la contractació dels treballs d'elaboració del pla o a l'obtenció de finançament adreçat a aquesta finalitat. En aquest cas, l'ajuntament ha de sol·licitar informe a l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre la coherència del document en fase d'avanç d'aquesta revisió del planejament urbanístic general, amb relació als objectius i propòsits generals dels treballs preparatoris del Pla director urbanístic metropolità.*
    (*Redacció introduïda per l'apartat 3 de l'article 175 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic).
Prova: $provaURL