Disposicions transitòries

Sobre el règim aplicable fins que es constitueixi la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre el planejament urbanístic general vigent, l'ordenament metropolità, el finançament i la constitució del primer Consell Metropolità

Primera

Back
Règim aplicable fins que es constitueixi la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  1. Les competències que aquesta llei atribueix a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han d'ésser exercides, mentre no es constitueix la comissió esmentada, per la Comissió Territorial d'Urbanisme corresponent o per la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria, segons correspongui d'acord amb la legislació urbanística, excepció feta de les que continuen corresponent a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, d'acord amb la Llei 22/1998, que, durant aquest període transitori, ha de mantenir la composició, el règim jurídic i les competències atribuïdes per la Carta.
  2. La Comissió d'Urbanisme de Catalunya, la Comissió Territorial d'Urbanisme corresponent i la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona emeten un informe previ a l'aprovació definitiva de la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria del Pla director urbanístic metropolità que, d'acord amb la disposició addicional novena, precedeix la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Prova: $provaURL