Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Setena

Comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat

En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, s'ha de constituir una comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat per establir els mecanismes d'execució de la Llei que poden afectar l'activitat que desenvolupa la Generalitat.