Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Tercera

Pla metropolità de mobilitat urbana

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb el que estableix l'article 9.2 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, amb relació als plans de mobilitat urbana que afecten més d'un municipi, pot aprovar un Pla metropolità de mobilitat urbana per al conjunt de municipis que la integren. Aquest Pla metropolità, d'acord amb l'article 9.5 de la Llei de mobilitat, s'ha d'aprovar en desplegament del Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat pel Govern, i amb l'informe previ de l'autoritat territorial de la mobilitat d'aquest àmbit.