Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Primera

Extinció de les entitats metropolitanes
  1. Un cop constituït el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona resten extingides l'Entitat Metropolitana del Transport i l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, creades per la Llei 7/1987, de 4 d'abril, que estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa.
  2. L'Àrea Metropolitana de Barcelona assumeix la titularitat dels serveis, els mitjans materials, financers i personals, els drets i les obligacions de les dues entitats metropolitanes que s'extingeixen a què fa referència l'apartat 1.
  3. L'Àrea Metropolitana de Barcelona succeeix les entitats extingides en la titularitat de les accions, les participacions i els altres títols representatius del capital social de les societats mercantils en què aquestes entitats participen.
  4. Els organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament públic dependents de l'Entitat Metropolitana del Transport i de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus resten adscrits a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i passen a dependre'n.
  5. L'Àrea Metropolitana de Barcelona se subroga en la posició d'administració contractant i concedent en els contractes d'obres públiques, la gestió de serveis públics, els subministraments, l'assistència tècnica, la consultoria i els serveis formalitzats per les entitats metropolitanes que s'extingeixen.
  6. L'Àrea Metropolitana de Barcelona substitueix l'Entitat Metropolitana del Transport i l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus en els òrgans, els organismes, les institucions, els consorcis i els altres ens públics i privats dels quals formen part o hi són representades.
  7. Les mencions efectuades per l'ordenament jurídic en vigor a l'Entitat Metropolitana del Transport i a l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus s'han d'entendre referides a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus òrgans.