Disposicions addicionals

Sobre l'extinció de les entitats metropolitanes, l'entitat local d'aigua, el Pla metropolità de mobilitat urbana, la successió de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les rondes de Barcelona, la comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat, les comissions mixtes amb els municipis i les comarques, la constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'adaptació del planejament urbanístic general i el personal.

Desena

Adaptació del planejament urbanístic general

L'entrada en vigor del Pla director urbanístic metropolità obliga a adaptar el Pla general metropolità i els instruments de planejament urbanístic general dels altres municipis de l'àmbit territorial metropolità a les determinacions i a la legislació urbanística vigent. Aquesta adaptació es formula d'acord amb l'article 27 i se subjecta al règim següent:
  1. Es compon un text únic per a l'àmbit metropolità. El text elaborat ha d'incloure la documentació requerida pels plans d'ordenació urbanística municipal adaptada, pel que fa al contingut, a les peculiaritats d'aquest instrument plurimunicipal d'adaptació dels plans preexistents.
  2. L'entrada en vigor de l'adaptació del planejament general metropolità ha de tenir tots els efectes de la revisió del planejament general de l'àmbit metropolità, i l'instrument que en resulta ha de constituir el Pla d'ordenació urbanística metropolità.