Actualitzada la informació de transparència sobre l'inventari patrimonial de l'AMB

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Gestió patrimonial
News date:

Link:
Gestió patrimonial

Description

Ja es pot consultar la informació actualitzada sobre l'inventari de béns i drets de l'AMB corresponent a 2018. Aquesta inclou el resum de béns i drets, la relació de béns immobles i la de vehicles en actiu.