8.B.4.2 DP-280 Senyal direccional

Back
La disposició dels elements gràfics en els senyals direccionals es regeix per un mòdul quadrat de 150×150 mm. Cada pictograma ocupa un mòdul, i aquests es disposen consecutivament en direcció vertical sense deixar espai de separació. El nombre de pictogrames i fletxes serà el que hi càpiga sense sobrepassar el límit marcat per la franja blava. La franja groga es destina únicament a contenir el logotip de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ambdues cares del senyal informatiu han de contenir els mateixos pictogrames perquè el senyal es pugui veure des de qualsevol punt de vista. Cal tenir en compte que com que la perspectiva canvia, també ho ha de fer la direcció de la fletxa a cada costat.

Exemples de vinil frontal i posterior

Prova: $provaURL