Inspectors del Taxi

Convocatòria de places de personal funcionari de carrera de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup C, subgrup C1 de titulació, d'inspectors vacants a la plantilla de l'Institut Metropolità del Taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, pel procediment de concurs-oposició, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació dels anys 2016 i 2018.

Presentació documentació de mèrits

Des del 14/07/2021 fins al 27/07/2021, ambdós inclosos, s'obre el termini de deu dies hàbils perquè els aspirants que han superat totes les proves d'oposició presentin la documentació dels mèrits autovalorats, tal com s'estableix a l'apartat 7.2 de les bases específiques de selecció d'inspector/a de l'Institut Metropolità del Taxi de l'AMB, que regeixen la convocatòria d'oferta pública d'ocupació.

Les persones que hagin d'aportar aquesta documentació, ho han de fer a través de registre administratiu, mitjançant instància genèrica. Si s'opta per fer-ho per registre electrònic, es recorda que el pes dels documents no pot superar els 3,5MB.

Les persones que ja hagin aportat aquesta documentació en la instància de participació en el procés selectiu o que ja estigui en possessió de l'IMET i l'AMB, no caldrà que la tornin a enviar.

Tipus:
Convocatòries places fixes
Número expedient:
900328/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 16.10.2019
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte