L'AMB avança cap a l'erradicació de la violència sexual i la igualtat de gènere en l'àmbit laboral

| Subject: AMB - Institutional

El Consell Metropolità aprova un pla d'igualtat de gènere i un protocol d'actuació per a casos d'assetjament sexual. L'Administració metropolitana treballa, des de la seva fundació per llei, per tenir una plantilla amb paritat entre homes i dones i per eliminar la bretxa salarial, encara present. Davant de casos d'assetjament sexual, tot el personal disposa de mecanismes àgils, eficaços i que garanteixen l'anonimat per posar-los en coneixement del Departament de Recursos Humans

El Consell Metropolità de l'AMB, en el ple corresponent al mes de juliol, ha aprovat dues normatives internes destinades a aconseguir una organització sense desequilibris ni desigualtats que pugin generar discriminacions, de manera directa o indirecta, per raó de gènere entre el seu personal.

Es tracta, d'una banda, del II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB, i de l'altra, del Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual o identitat i expressió de gènere a l'entorn laboral.

Amb aquestes dues eines es pretén evitar qualsevol situació de discriminació i abús, i alhora generar bones pràctiques que incloguin la perspectiva de gènere en els diferents serveis i competències de l'Administració metropolitana.

Durant l'aprovació d'aquests dos plans, Ada Colau, presidenta de l'AMB, ha manifestat que "cal felicitar-nos per la posada en marxa d'aquests protocols, però tenint en compte que encara ens queda molta feina per fer. Caldrà treballar des de la corresponsabilitat absoluta, i estar preparats per plantejar mesures més contundents en cas que sigui necessari".

Promoure la igualtat

Com indica el seu nom, el II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB és el segon document d'aquest tipus promogut per l'AMB. El primer pla d'aquestes característiques va ser aprovat juntament amb la mateixa creació de l'AMB per llei l'any 2010. La igualtat és un dels principis fundacionals d'aquesta Administració i el pla inicial ja incloïa mesures per detectar casos d'assetjament per raó de sexe, així com polítiques per facilitar la conciliació laboral, personal i familiar, i també una pràctica retributiva igualitària.

El Pla aprovat en l'últim Consell Metropolità, que ja estava previst al Pla d'actuació metropolità 2019-2023, va un pas més enllà i incorpora els canvis normatius i legislatius més recents, com ara la Llei 17/2020, de 22 de desembre, del dret de les dones d'erradicar la violència masclista, alhora que s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 de les Nacions Unides ("Igualtat de gènere").

Treball de diagnosi

Prèviament a l'aprovació d'aquest Pla, l'AMB ha fet una feina d'anàlisi sobre la seva plantilla actual per conèixer l'estat de les quotes de gènere classificades per nivells retributius, càrrecs i altres indicadors, amb la intenció d'impulsar accions correctives quan sigui necessari. Algunes dades destacades en aquest aspecte són les següents:

 • Un 61 % del total de la plantilla de l'AMB està formada per dones, mentre que els homes en representen un 39 %. Aquest equilibri s'ha mantingut en xifres similars des de la fundació de l'AMB, el 2009.
 • Les dones són majoria en tots els nivells de l'escala retributiva, excepte en la categoria de llocs directius (24 % de dones i 76 % d'homes) i d'assessorament (29 % de dones, 71 % d'homes).
 • Els nivells retributius estan determinats exclusivament per les funcions que s'han de desenvolupar, el grau d'iniciativa i la responsabilitat. No obstant això, com que els llocs de treball amb més nivell estan ocupats majoritàriament per homes, es detecta una bretxa salarial del 13,3 %, una de les desigualtats que aquest Pla busca resoldre.
Per aconseguir el seu fi, el Pla està dividit en 9 grans objectius i 27 accions concretes, que es desenvolupen en el pla d'acció:
 1. Consolidar el valor d'igualtat en la pràctica de l'organització.
 2. Obtenir dades de gènere sobre l'organització del treball.
 3. Consolidar les mesures de conciliació.
 4. Afavorir l'increment de dones en llocs de treball o àmbits en els quals la presència femenina està infrarepresentada.
 5. Ampliar els coneixements del personal en matèria d'igualtat de gènere i diversitat.
 6. Garantir una pràctica retributiva equitativa.
 7. Impulsar l'ús d'un llenguatge inclusiu i divers.
 8. Garantir un entorn de treball segur i inclusiu.
 9. Millorar les eines de prevenció de l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere en l'àmbit laboral.
Contra la violència sexual

El segon dels documents estratègics aprovats pel Consell Metropolità, el Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual o identitat i expressió de gènere a l'entorn laboral, és un pla d'acció més específic, per garantir que qualsevol persona que treballi a l'AMB estigui protegida davant d'un cas de violència de gènere, sigui del tipus que sigui.

El Protocol vetlla per un entorn laboral on les persones, independentment del seu sexe i la seva orientació sexual o identitat i expressió de gènere, respectin mútuament la seva integritat i dignitat. Així, estableix els mecanismes de prevenció, protecció i resposta en cas d'assetjament, assegura una comunicació àgil dels casos denunciats i garanteix en tot moment la seguretat i la confidencialitat de les persones afectades.

El document considera un ampli ventall de casos d'assetjament sexual, incloent-hi peticions de favors sexuals, contacte físic deliberat i no sol·licitat, mirades i/o gestos obscens, inducció a quedar-se a soles innecessàriament, comentaris i bromes sexuals ofensius i notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual de caràcter ofensiu, entre d'altres.

De la mateixa manera, els supòsits d'assetjament a les persones del col·lectiu LGTBIQ+ inclouen, entre d'altres, mostrar conductes discriminatòries pel fet de ser gai, lesbiana, bisexual, transsexual o intersexual, fer gesticulacions ofensives ridiculitzant la manera de caminar o de gesticular d'una persona, o tractar una persona que està en procés de transició de gènere o que ja ha finalitzat aquest procés com si fos del gènere contrari amb el qual s'identifica.

Davant de qualsevol d'aquests casos, el personal pot comunicar-se fàcilment amb el Departament de Recursos Humans, que a petició de la persona afectada iniciarà de manera automàtica el protocol per obtenir-ne la informació necessària.

DOCUMENTACIÓ COMPLETA

S'adjunten, a aquesta nota de premsa, els documents complets del II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB i del Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual o identitat i expressió de gènere a l'entorn laboral, que inclouen tot el treball d'anàlisi i diagnosi, així com pla de treball i els objectius.

Prova: $provaURL