Renda familiar

Informació sobre la renda familiar disponible de la població

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011