Projecte de reparcel·lació d’El Molí i Ca l’Esquerrà

Finques resultants
Finques resultants

L’objecte del projecte de reparccel·lació és l’execució del planejament vigent, amb el repartiment equitatiu de beneficis i càrregues derivades de l’ordenació urbanística, tenint en compte els condicionants del conveni urbanístic entre els propietaris.

Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras i Loles Herrero 

Equip redactor:

Secció de Planejament i Gestió de la CPU de l’ADPU: Yolanda Larrubia, Núria Moras i Gema Mur 

Municipis:
Sant Climent de Llobregat

Descripció

Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de la travessia de Prat de la Riba, a l’àmbit d’El Molí i Ca l’Esquerrà.

L’àmbit del polígon d’actuació urbanística delimitat en la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) es desenvolupa mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, i comprèn una àrea contínua que abasta els antics àmbits d’El Molí i Ca l’Esquerrà, amb planejaments declarats nuls de ple dret per sentències fermes del TSJC, a més d’incorporar sòls adjacents a fi d’assolir una ordenació urbanística nova i integral, que permeti donar una resposta coherent i racional a les diferents problemàtiques concurrents.  

L’instrument d’equidistribució, a banda de tenir en compte els antecedents urbanístics en què es fonamenta la MPGM, també subscriu el conveni urbanístic entre els propietaris, en el qual, atès l’heterogeni estat del desenvolupament urbà de l’àmbit i de la materialització d’edificacions preexistents, als efectes de la gestió urbanística, s’estableixen els pactes vers la distribució justa dels beneficis i càrregues de l’ordenació urbanística, així com els acords, per unanimitat, dels drets dels propietaris i les determinacions i criteris per a l’adjudicació de les finques resultants.