MPOUM en l'àmbit del PAU-2 Balcó de l'Ermita

Ordenació proposada
Ordenació proposada | Equip redactor

El document proposa adequar les determinacions del POUM amb la finalitat de minimitzar l'impacte paisatgístic de les noves edificacions i facilitar la seva integració amb el teixit existent.

Superfície:
21.428 m2
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (director dels Serveis d'Urbanisme, AMB), Loles Herrero (cap del Servei de Planejament Urbanístic, AMB)
Equip redactor:
Ton Padullés, Jordi Vila, Raül Retuerta (arquitectes, AMB) i Fran Ledesma, Paloma Mosto (estudiants, AMB) amb la col·laboració de Gema Mur, Núria Moras i Yolanda Larrubia (arquitectes, AMB)
Municipis:
Castellbisbal
Suport jurídic:
Laia Soriano-Montagut (advocada, AMB)

Descripció

Títol oficial del pla
Modificació puntual número 2 del POUM de Castellbisbal en l'àmbit del PAU-2 Balcó de l'Ermita.

La MPOUM proposa ajustar la xarxa viària prevista al planejament vigent per adequar-la a les condicions topogràfiques de l'àmbit i evitar l'afectació d'unes edificacions existents al carrer Major. Així mateix, també es redueix el sostre edificable de l'àmbit, en coherència amb la nova xarxa viària proposada, i es disminueix la profunditat edificable, atesa la necessitat de garantir unes millors condicions d'assolellament dins el pati d'illa.