MPOUM a l'àmbit del Parc Fluvial de la riera de Rafamans

Valors paisatgístics i ambientals a la riera de Rafamans
Valors paisatgístics i ambientals a la riera de Rafamans | Marcela Balliano

El paper de connector ecològic de la riera de Rafamans recau en què es troba envoltada per dos espais naturals importants, les serres de l'Ordal i la serra de Collserola, que pertanyen al conjunt d'espais que integren l'anella verda de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Superfície:
82,33 ha
Fases:
Avanç -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Equip redactor:
Marcela Balliano (arquitecte - AMB), Daniel Burston, Lau Maluquer, Laura Bertran, Ricard Campeny i Ana Clemente, (estudiants d'arquitectura - AMB)
Municipis:
La Palma de Cervelló
Suport jurídic:
Laia Soriano-Montagut (advocada - AMB)

Descripció

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanístia municipal a l'àmbit del Parc Fluvial de la riera de Rafamans

Els objectius generals d'aquest avanç de modificació són aprofundir en els ja plantejats pel POUM en relació a mantenir els recursos ambientals, ecològics, naturals i del patrimoni cultural del territori on es desenvolupa i :

  • sumar-li un area de regulació més amplia amb el fi d'integrar aquest espai "d'elevat potencial ecològic i de connectivitat", dins de la xarxa general d'espais lliures de l'àrea metropolitana, com a element connector entre la serra de Collserola, el riu Llobregat i la serra de l'Ordal.
  • a nivell local, possibilitar la recuperació i manteniment, potenciar l'ús ciutadà dels terrenys i fixar els recursos necessaris per fer-los front.
Aquests objectius generals es concreten en les següents accions :
  • Incorporar, a la unitat funcional del Parc Fluvial, els diferents espais d'alt valor patrimonial i ambiental que conformen amb la riera un conjunt d'unitats paisatgístiques
  • Ajustar l'àmbit a l'estructura de la propietat (cadastre) i al límit del domini públic hidràulic. Àmbit Parc Fluvial del POUM / 39,09 ha. Àmbit de parc fluvial MPOUM / 82,90 ha.
  • Ampliar i precisar l'article 98 del POUM, clau 27 parc fluvial, a la realitat física dels terrenys agrícoles i forestal, i permetre la seva continuïtat.
  • Qualificar de sistema de zones verdes i espais lliures en sòl no urbanitzable, a l'espai de la plana de Sant Joan, propietat de l'Ajuntament, situat al voltant de l'ermita i el camí ral, i ajustar la peça d'equipament cultural religiós existent a la realitat física.
  • Habilitar el Pla Especial Urbanístic del Parc Fluvial, per a la concreció del rang dels camins dins l'àmbit per generar una xarxa jerarquitzada de camins rurals rodats i de vianants (senders i corriols), reconeguts o no pel POUM.