MPGM Can Ginestar

Vista aèria de l’àmbit
Vista aèria de l’àmbit

La MPGM té per objecte el desenvolupament d’un projecte d’equipament públic cultural i esportiu al municipi per tal de donar resposta a les necessitats detectades en relació amb dotacions culturals i esportives.

Superfície:
18.264m²
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño, Loles Herrero i Jordi Vila

Equip redactor:

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA: Erick Valdez, Miquel Pybus, Marc Montlleó, Jordi Fuster, Cristina Jiménez, Núria Piè, Belén Parejo, Mireia Vinyes, Ana Paricio, Pablo Hernández, Joana Llinàs, Javier Villena, Gustavo Arévalo.

Ajuntament: Antoni Chaves, Enric Serra

Municipis:
Viladecans

Descripció

La proposta de MPGM s’emmarca en l’estratègia de creació de centralitats urbanes i de dotació dels barris de Viladecans i, per tant, desenvolupa la programació municipal d’equipaments, que respon a les necessitats detectades en relació amb dotacions culturals i esportives. Els objectius i criteris a assolir per la nova ordenació són els següents:

  • Generar una àrea de centralitat local que aglutini equipaments culturals i de salut.
  • Tractar el conjunt del parc i equipaments de l’illa de can Ginestar com un conjunt d’espais lliures i equipaments interrelacionats, potenciant l’ús i el control social informal dels espais comunitaris.
  • Plantejar una ordenació de l’edificació respectuosa amb els valors naturals de l’arbreda existent, procurant la mínima ocupació del sòl, compatibilitzant-la amb un programa funcional complex.
  • Permetre una ordenació flexible dels possibles usos d’equipaments proposats, que permeti el posterior desenvolupament del projecte arquitectònic en diverses fases, i que permetrà convertir can Ginestar en una centralitat local.
  • Preveure que sigui possible l’accés a tots ells des d’un espai central organitzatiu, multifuncional i de control dels accessos als diferents usos, permetent que l’espai enfront la masia esdevingui central i simbòlic d’aquesta funció.
  • Potenciar la rehabilitació de la masia de can Ginestar amb uns usos que la converteixin en el referent d’identitat comunitària i de relacions interculturals i intergeneracionals, respectant els elements de valor patrimonial.
  • Establir unes determinacions que facin que la nova edificació sigui coherent dins el conjunt de la masia, preservant la seva integració paisatgística i visuals des de l’entorn urbà.
  • Garantir la destinació pública dels sòls d’equipament. Les modificacions del planejament que es proposen suposaran l’ampliació de l’actual parc de can Ginestar i permetran millorar l’accessibilitat a aquesta zona verda amb un nou accés des de l’avinguda de la Roureda i el carrer del Pi. A més, es defineixen els paràmetres reguladors del sòl d’equipament, de destinació pública, amb un sostre edificable màxim de 9.000 m², permetent destinar-los als tipus esportiu, cultural, docent i tècnic administratiu, amb uns paràmetres prou flexibles per donar cabuda al projecte arquitectònic amb el programa funcional complex que es planteja des del consistori.