Directrius i criteris a l'entorn de la riera d'en Font

00_rierafont
Imatge de la proposta

Estudi per a la definició de les directrius, els criteris i les propostes d'actuació a l'àmbit de la riera d'en Font, mitjançant l'anàlisi de les determinacions establertes des del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental del municipi de Tiana.

Superfície:
11,8 Ha
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:
Víctor Ténez (Coordinador Ordenació Urbanística - AMB)
Equip redactor:
Sergi Tamayo, Pepa Morán i Jose Alonso (arquitectes - AMB)
Municipis:
Tiana

Descripció

Aquest document té el propòsit d'identificar els problemes existents dins l'àmbit de la riera d'en Font, establint un conjunt de criteris d'actuació així com una sèrie de recomanacions urbanístiques que garanteixin la seva preservació paisatgística i ambiental.

Les principals recomanacions i criteris d'actuació establerts són:

  • Potenciar la riera d'en Font com a espai porta en relació al Parc de la Serralada de Marina.
  • Incorporar la riera d'en Font dins la xarxa d'itineraris existents, potenciant la connexió i enllaç amb l'itinerari del Rocar.
  • Preservació dels valors paisatgístics i ambientals de la riera.
  • Redescobriment i recuperació de tot un conjunt d'espais d'oportunitat com a espais vinculats a la pròpia riera.
  • Millorar l'accessibilitat, tant longitudinal com transversal.
  • Establir actuacions del tractament de la vegetació.
  • Estudiar la regulació d'activitats i usos permesos, així com contemplar d'altres compatibles amb la titularitat privada, sobretot en el cas de les finques de Can Cosme i Can Maybé.
  • Recomanar el no-desenvolupament de nous creixements residencials dins l'àmbit de treball de la riera d'en Font.