Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
  • Taula
    Taula de vigències
    Article
    Taula de vigències

Taula de vigències


1. Ordenances d'edificació de Badalona, de 7 d'agost de 1967. Derogades.

2. Ordenances municipals d'edificació de Barcelona, aprovades amb caràcter definitiu el 27 de gener de 1958, i les seves modificacions posteriors. Es deroguen. La derogació comprèn els annexos 1 a 12 de les ordenances esmentades.

3. Ordenança d'aparcaments de Barcelona, de 25 d'abril de 1968. Es deroga expressament el capítol ll, Normes urbanístiques (art. 8 a 12). Regiran els altres capítols quan no s'oposin a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i a aquestes Ordenances metropolitanes.

4. Ordenança sobre aparells elevadors de Barcelona, de 26 de febrer de 1969. Derogada.

5. Ordenança sobre garatges, garatges-aparcament i estacions de servei, de 2 de febrer de 1968. Substituïda per les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i les del capítol 3 del títol ll de les Ordenances metropolitanes. Vigent quan no s'oposi a les disposicions esmentades.

6. Ordenança sobre recollida d'escombraries de Barcelona, de 6 d'agost de 1965. Substituïda, en els aspectes constructius, per la regulació continguda a la secció 2 del capítol 3 del títol ll. Vigent en la part restant.

7. Art. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 i 323 de les Ordenances municipals de Barcelona. Vigents.

8. Ordenança sobre transports i abocament de terres de Barcelona, de 25 d'abril de 1968. Vigent.

9. Ordenança sobre normes constructives per a la prevenció d'incendis de Barcelona, de 19 de novembre de 1974. Vigent, segons allò que disposa expressament l'Article 98, sense perjudici del que preveu l'art. 100.

10. Ordenança sobre protecció contra incendis d'edificis i locals especials de Barcelona, de 21 de desembre de 1965. Vigent.

11. Ordenança sobre instal·lacions contra incendis a la via pública, de 6 de febrer de 1967. Vigent.

12. Ordenança sobre ús del clavegueram de Barcelona, de 25 d'abril de 1968. Vigent.

13. Ordenances municipals d'edificació de Cornellà, aprovades amb caràcter definitiu per la Comissió d'Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona i altres municipis, de 31 de març de 1971. Es deroguen.

14. Ordenances d'edificació d'Esplugues de Llobregat, de 5 de novembre de 1962 i modificacions posteriors. Derogades.

15. Ordenances d'edificació de l'Hospitalet de Llobregat, de 6 de juliol de 1961 (refoses el 1974). Derogades.

16. Ordenances d'edificació de Sant Feliu de Llobregat, de 4 de desembre de 1961. Derogades.

17. També queden derogades les ordenances de plans parcials referents a sòl urbà, sense perjudici del que preveu el capítol 3 del títol lll d'aquestes ordenances i de la vigència resultant de la remissió que hi fan les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.