Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Article
    Equipaments residencials - habitatges per a joves, clau 10hj

Equipaments residencials - habitatges per a joves, clau 10hj


Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'avinguda del Carrilet, 314 i la rambla Marina, 415 per equipaments residencials - habitatges per a joves, clau 10hj, al terme municipal de L'Hospitalet de Llobregat.

Resolució del conseller de Política Territorial i Obres públiques de data 15 de frebrer de 2008, estimant en part el recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor José Antonio Molina Flores, en nom i representació de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 20 de desembre de 2006, per la qual es va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general metropolità a l'avinguda del Carrilet i la rambla Marina, de l'Hospitalet de Llobregat, amb determinades observacions, en el sentit de:

– Suprimir l'observació que limita el nombre màxim d'habitatges previstos al que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. (DOGC núm. 5101 de 01/04/2008)