Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Article
    Disposicions finals

Disposicions finals


Primera.

En el termini de dos anys, a comptar des de la publicació d'aquest Pla General, es redactaran els plans especials de reforma interior a les zones de remodelació pública.

Segona.

En el termini d'un any, a comptar des de la publicació de l'aprovació d'aquest Pla General, s'aprovaran els plans especials per a cada una de les zones de conservació de l'estructura urbana i edificatòria, previstos a la regulació d'aquestes zones.