Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 3a. Centre direccional comercial i de reequipament de Sant Joan Despí
  Article
  Article 98 - Revisió del pla parcial del polígon de Sant Joan Despí

Article 98 - Revisió del pla parcial del polígon de Sant Joan Despí


1. Per a l'ordenació d'aquesta subzona, a escala de pla par­cial, es procedirà a revisar el planejament actual, adaptant‑lo a les exigències que s'infereixen de les previsions d'aquest Pla General.

2. S'estableixen les determinacions següents que cal tenir en compte en fer la revisió del planejament parcial.

a. L'índex d'edificabilitat net per a ús d'habitatge serà de 2'70 m2 sostre/m2 sòl.
b. El nombre d'habitatges previst actualment en 3.992 es redueix a un màxim permès de 3.500 habitatges.
c. El sostre recuperat com a conseqüència de la reducció an­terior (44.280 m2 sostre), sumat al qualificat com de re­serva de dotacions al pla parcial (78.400 m2 sostre), es destinarà als usos relacionats als apartats a) i e) de l'article ante­rior.
d. Es mantindran els 57.625 m2 sostre, previstos al Pla Par­cial per a dotacions locals.