Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 3a. Centre direccional comercial i de reequipament de Sant Joan Despí
  Article
  Article 97 - Previsions

Article 97 - Previsions


Al Centre direccional comercial i de reequipament de Sant Joan Despí es reservarà sòl per a les activitats següents:

a. Edificis per a oficines públiques i privades; activitats comercials, professionals i burocràtiques; seus de bancs, societats comercials, financeres, d'assegurances i similars.
b. Edificacions i instal·lacions per a usos recreatius.
c. Centres assistencials i sanitaris, culturals, socials, religiosos i docents, en les seves diferents modalitats.
d. Comerços, botigues, magatzems, centres d'exposició, supermercats i similars.
e. Residències, hotels, motels, restaurants, cafeteries, bars i similars.
f. Estacionaments terminals.
 • Municipis