Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 97 - Ordres d'execució d'obres necessàries

Article 97 - Ordres d'execució d'obres necessàries


1. Els ajuntaments, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, ordenaran l'execució de les obres necessàries per conservar les condicions d'ornament públic de les edificacions i els cartells.

2. També podran ordenar, per motius d'interès turístic o estètic, l'execució d'obres de conservació i de reforma en façanes o espais visibles des de la via pública.

 • Ordenança municipal complementària de les Metropolitanes d'Edificació (art.97) relativa al tancament de finques sense edificar, a Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament i donada conformitat al text refós (amb les correccions que s'incorporen d'ofici) per Acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 9 de març i 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 2018 de 1/03/95).

  Text Refós

  1. Objecte.
  L'objecte d'aquest text refós és el de complir les prescripcions de l'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal complementària de les metropolitanes d'edificació, de l'article 97 de Cerdanyola del Vallès, adoptat en la sessió de 09.03.94.

  2. Definició.
  El present document constitueix Norma urbanística municipal, prevista en l'article 23.3 del DL 1/1990 de la Generalitat de Catalunya. La seva tramitació s'ajustarà al què regula l'article 75 del mateix Decret.

  3. Antecedents.
  L'ordenança és complementària de les metropolitanes de Barcelona, definitivament aprovades en data 14.07.1976, amb modificacions posteriors i text refós que va ser aprovat en data 08.08.1988.

  4. Àmbit.
  Aquesta ordenança regirà a les zones 13b, 22a i 20a.

  5. Contingut.
  Aquesta ordenança, en la seva part dispositiva, té el següent text:

  5.1 Totes les finques de l'àmbit de les zones que s'estableixen en l'apartat anterior, que es trobin sense edificar, han de tancar-se en tot el seu perímetre a la via pública.
  5.2 La tanca, en les zones 13b i 22a tindrà en tot cas una alçària constant en 2 m. sobre la rasant en cada punt de la vorera, i es construirà de material d'obra permanent i opac. La superfície exterior de la tanca es tractarà en tot cas com a façana.
  5.3 Les tanques de les finques de les zones ciutat jardí s'ajustaran a allò que estableix l'apartat 3 de l'article 254 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

  6. Oportunitat.
  Aquesta ordenança s'ajusta a les determinacions de l'article 251 del DL 1/1990 de la Generalitat, concordant amb l'article 181 de la Llei del sòl de 1976, alhora que es complementa amb l'article 97 de les Ordenances metropolitanes vigents.

  7. Vigència.
  Aquesta ordenança té vigència indefinida, de conformitat amb l'article 72 del DL 1/1990.

  8. Disposició transitòria.
  Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, atorgant-se un termini de 6 mesos, no prorrogable, perquè totes aquelles finques afectades l'executin.