Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Capítol
    Capítol 2. Llicències per activitats publicitàries
    Article
    Article 9 - Procediment especial; la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat

Article 9 - Procediment especial; la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat


Les sol·licituds de llicencies per a l'exercici d'activitats publicitàries hauran de sometres, prèviament a la seva resolució definitiva, a l'informe de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat.
Els ajuntaments integrats a la CMB procediran en el termini màxim de sis mesos a crear la dita Comissió; la creació, composició i competències específiques es determinaran per decret d'Alcaldia i hauran d'entendre com a mínim els següents aspectes:

– Informar la viabilitat dels projectes presentats pel que fa tant als seus aspectes tècnic constructius i de seguretat, com a la integració al seu entorn.
– Informar els recursos de reposició que es presentin contra denegacions de llicències d'activitats publicitàries.
– Proposar la realització de convenis globals referits a activitats publicitàries amb persones físiques o jurídiques que hi tinguin interès.
– Proposar l'adopció de mesures disciplinàries en matèria de protecció de la legalitat urba­nística pel que fa a les activitats publicitàries.
– Proposar la sol·licitud d'intervenció d'altres administracions pel que fa a la protecció del consumidor seguretat vial, etc.