Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 85 - Cessions gratuïtes en sòl urbanitzable programat

Article 85 - Cessions gratuïtes en sòl urbanitzable programat


1. Les cessions gratuïtes obligatòries es determinaran al Pla Parcial i tindran, com a mínim, l'extensió següent:

a. El sòl destinat al sistema viari local.
b. El sòl destinat a jardins públics i espais esportius, recreatius i d'expansió, públics.
c. El sòl destinat a centres públics per fer classes d'educació general bàsica i per als altres serveis públics que calguin al Pla Parcial.
d. El deu per cent de l'aprofitament del sector.
e. L'excés d'aprofitament si l'aprofitament mitjà del sec­tor fos superior al del sòl urbanitzable programat.

2. Els sistemes determinats gràficament pel Pla General Metropolità que computen per al càlcul de l'aprofitament de cada sector, formen part, també, de les cessions obligatòries i gratuïtes.