Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 3a. Oficines
  Article
  Article 81 - Altres condicions

Article 81 - Altres condicions


1. Es compliran, a més, les condicions següents:

a. el dimensionament d'escales s'ajustarà al que preveu l'article 71
b. els serveis d'higiene seran els que es determinen a la condició 5a. del paràgraf 2 de l'article 78 per a locals comercials, però els serveis sanitaris de diversos locals que formin un conjunt es podran agrupar
c. la ventilació natural s'ajustarà al que disposa la condició 6a. del paràgraf 2 de l'article 78
d. la ventilació artificial s'exigirà d'acord amb el que preveu la condició 7a. del paràgraf 2 de l'esmentat article 78.

2. Els elements d'ús comú dels edificis destinats a oficines es regiran pel que disposa la secció 1 amb referència als habitatges.