Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Règim del sòl urbà
  Article
  Article 78 - Sòl urbà

Article 78 - Sòl urbà


1. Aquest Pla General classifica com a sòl urbà el que per la seva situació dins del nucli urbà o per la seva urbanització segons ordenacions anteriors o la seva inclusió legítima en àrees consolidades per l'edificació, mereix aquella qualificació. La delimitació d'aquest sòl es fa als plànols b‑1, a escala 1:10.000.

2. En relació amb l'ordenació existent per al sòl urbà, aquest Pla:

a. Modifica el planejament anterior, quant a localització de sistemes generals, per atendre, especialment, les exigències majors d'espais lliures, xarxa viària i equipaments, conseqüència del desenvolupament econòmic i social.
b. Respecta les determinacions sobre sistemes locals o complementaris de plans anteriors, segons que preveu l'article 167, amb les modificacions i perfeccionaments que figuren als plànols d'ordenació.
c. Manté les ordenacions de volums individualitzades a cada sector, provinents de plans parcials o d'ordenacions d'illa anteriors, mitjançant la qualificació d'aquestes com a zona subjecta a ordenació volumètrica específica anterior.
d. S'estableix una correlació entre la zonificació de 1953 i la del Pla present, amb les modificacions que, quant a delimitació de zones es representen als plànols d'ordenació, i respecte al règim urbanístic resulten del títol IV d'aquestes Normes, per complir l'objectiu de la revisió.

3. En relació amb el desenvolupament d'aquest Pla General per al sòl urbà, s'hi assenyalen:

a. Àmbits que requereixen operacions de reforma interior amb la finalitat d'incrementar els estàndards d'espais verds i equipaments, la seva delimitació apareix als plànols b‑1 a escala 1:10.000 amb la indicació (SRI).
b. Unitats d'actuació per a l'execució del Pla, expressament assenyalades als plànols b‑1 a escala 1:10.000.
c. Sectors on la naturalesa de les modificacions introduïdes pel Pla obliga a acomodar l'ordenació física mitjançant estudis de detall o plans especials de reforma interior, són indicats als plànols a escala 1:2.000.