Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 77 - Normes bàsiques per a instal·lacions

Article 77 - Normes bàsiques per a instal·lacions


1. Les instal·lacions s'hauran d'ajustar en tot cas a les disposicions generals de compliment obligat i, en particular, a les següents:

a. Ordre del Ministeri d'Indústria, de 9 de desembre de 1975, sobre normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua.
b. Ordre de la Presidència del Govern, de 29 de març de 1974, sobre normes bàsiques per a instal·lacions de gas en edificis habitats.
c. Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Decret 2413/1973, de 20 de setembre, i instruccions complementàries, dictades per Ordre del Ministeri d'Indústria, de 31 d'octubre de 1973.
d. Llei 49/1966, de 23 de juliol, sobre antenes col·lectives, i Ordre del Ministeri d'Informació i Turisme, de 23 de gener de 1967, sobre normes per a la instal·lació d'aquestes.

2. Aquestes ordenances remeten, en tot cas, a les disposicions generals vigents en el moment de la seva aplicació concreta, per la qual cosa la modificació de les esmentades al paràgraf anterior comportarà l'obligació de complir les que les substitueixin.