Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 77 - Aplicació de les Normes del títol IV

Article 77 - Aplicació de les Normes del títol IV


1. Les ordenances reguladores de l'edificació i dels usos en sòl que s'ordeni mitjançant Plans Parcials hauran d'ajustar‑se a les disposicions comunes contingudes al capítol 2n del títol IV d'aquestes Normes. Quan calgui establir una reglamentació especial, s'haurà d'incorporar a la memòria del Pla Parcial un estudi que en justifiqui la necessitat o conveniència.

2. Sempre que no estableixin cap altra cosa, les normes co­munes contingudes al títol IV seran d'aplicació al sòl urbanitzable, programat o no programat que, mitjançant plans Parcials o Programes d'Actuació i Plans Especials, s'incorpori a l'urbà.