Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 71 - Escales

Article 71 - Escales


1. Els graons de les escales d'ús comú a diversos habitatges tindran, com a mínim 0,26 m. d'estesa (sense comptar amb la motllura) i, com a màxim, 0,18 m. de contrapetja. No es permetrà la construcció de replans o replanells partits. En els trams corbs, la mesura de l'estesa es prendrà en la línia de la marxa, suposada a 0,40 m. del passamà. L'altura mínima de les baranes serà de 0,80 m. en els trams inclinats i de 0,90 m. en les horitzontals. La separació entre els elements verticals de la barana no excedirà de 0,12 m.

2. L'ample mínim de les escales i passadissos d'accés als habitatges o locals dependrà del nombre de persones servides per aquella escala o passadís en cada planta, i del nombre de plantes pis de l'edifici (sense comptar la planta baixa o, si és el cas, la planta d'accés a l'edifici) d'acord amb la taula següent:

Nombre de plantes pis Fins a 4 De 5 a 8 De 9 a 12 De 13 a 16 De 17 a 20
Nombre de persones per planta Amplària del passadís en m D N D N D N D N D N
Fins a 30 1,20 0,90 1 0,90 1 1,20 1 1,40 1 1,60 2
De 31 a 50 1,20 1,20 1 1,20 1 1,40 1 1,60 2 1,80 2
De 51 a 75 1,40 1,40 1 1,40 2 1,80 2 2,40 2 3,00 3
De 76 a 100 2,60 1,60 2 1,60 2 2,40 2 3,20 3 3,60 3

3. En els casos en què es prevegi una ocupació de més de cent persones per planta i en edificis de més de vint plantes s'aplicarà la taula següent, en què es determina el nombre (N) i l'ample total mínim (A) de les escales necessàries en cada planta en funció del nombre (E) de persones que poden ocupar aquella planta, i totes les superiors que s'hi comuniquin, en la qual s'aplicaran les regles complementàries següents:

a. no es tindran en compte en el càlcul les escales amb un ample inferior a 1,20 m., i a 0,80 m. en cas que siguin mecàniques
b. aquestes escales mecàniques, de l'amplada que siguin, sumaran 0,60 m. cada una en el càlcul de l'ample total mínim
c. en edificis destinats a magatzems o galeries comercials de més de dues plantes sobre la d'accés serà necessari, a més de les escales corresponents al nombre (E) de persones, una escala d'emergència exterior, o interior aïllada de la resta de l'edifici, que recorri totes les plantes, per a ús exclusiu en cas d'incendi.

E P A S N
0 a 50 1,20 1,20 1 1
51 a 100 1,20 2,40 2 2
101 a 200 1,50 2,40
201 a 300 1,80 2,40
301 a 400 2,40 3,00
401 a 500 3,00 3,60
501 a 600 3,60 3,60 3 3
601 a 700 4,20 4,20
701 a 750 4,80 4,80
751 a 800 4,80 4,80 4
801 a 900 5,40 5,40
901 a 1.000 6,00 6,00
1.001 a 1.100 6,60 6,60 5 4
1.101 a 1.200 7,20 7,20
1.201 a 1.250 7,80 7,80
1.251 a 1.300 7,80 7,80 6
1.301 a 1.400 8,40 8,40
1.401 a 1.500 9,00 9,00
1.501 a 1.600 9,60 9,60 7 5
1.601 a 1.700 10,20 10,20
1.701 a 1.750 10,80 10,80
1.751 a 1.800 10,80 10,80 8
1.801 a 1.900 11,40 11,40
1.901 a 2.000 12,00 12,00
2.001 a 2.100 12,60 12,60 9 6
2.101 a 2.200 13,20 13,20
2.201 a 2.250 13,80 13,80
2.251 a 2.300 13,80 13,80 10
2.301 a 2.400 14,40 14,40
2.401 a 2.500 15,00 15,00
2.501 a 2.600 15,00 15,60 11 7
2.601 a 2.700 16,20 16,20
2.701 a 2.750 16,80 16,80
2.751 a 2.800 16,80 16,80 12
2.801 a 2.900 17,40 17,40
2.901 a 3.000 18,00 18,00
3.001 a 3.100 18,60 18,60 13 8
3.101 a 3.200 19,20 19,20
3.201 a 3.250 19,80 19,80
3.251 a 3.300 19,80 19,80 14
3.301 a 3.400 20,40 20,40
3.401 a 3.500 21,00 21,00

4. En tots els casos en què s'exigeix més d'una escala, les previstes se situaran separades de manera que facilitin l'evacuació en cas d'incendi, i una d'aquestes escales tindrà el caràcter d'escala d'emergència, estarà separada del passadís amb una porta inalterable al foc (RF 60) i tindrà una de les cares obertes a pati o façana.

5. El nombre de persones servides per escales es determinarà en funció del programa familiar en els edificis d'habitatges, i, per a altres usos, es determinarà segons les previsions d'ocupació màxima de l'edifici. En els casos d'oficines, comerços, indústries i establiments semblants, en què no es pugui prefixar el nombre de persones, es comptarà una persona per cada 15 m2 o fracció de superfície construïda.

6. Tota escala tindrà un ample mínim de 0,80 m., mesurat per l'àmbit mínim.

7. En tot cas, haurà de possibilitar-se l'evacuació d'una persona en llitera des de l'habitatge fins a l'exterior.

8. La coberta de l'edifici serà accessible directament, per a la reparació i neteja, des de les zones comunes de l'edifici.

 • Modificació de l'article 71.3 de les OO.MM. d'Edificació, a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 19 de desembre de 1990 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91).

  Art. 71. Escales. (es modifica l'apartat 3)

  1. Els graons de les escales d'ús comú a diversos habitatges, tindran, com a mínim, 0,26 m. d'estesa o petja (sense comptar amb la motllura) i, com a màxim, 0,18 m. de contrapetja. No es permetrà la construcció de replans o replanells partits. En els trams corbs, la mida de l'estesa es prendrà a la línia de la marxa, suposada a 0,40 m. del passamà. L'alçada mínima de les baranes serà de 0,80 m. en els trams inclinats i de 0,90 m. en els horitzontals. La separació entre els elements verticals de la barana no excedirà de 0,12 m.

  2. L'amplada mínima de les escales i passadissos d'accés als habitatges o locals, dependrà del nombre de persones servides per dita escala o passadís en cada planta, i del nombre de plantes pis de l'edifici (sense comptar la planta baixa o, si és el cas, la planta d'accés a l'edifici), d'acord amb la taula següent:

  Nombre de plantes pis Fins a 4 De 5 a 8 De 9 a 12 De 13 a 16 De 17 a 20
  Nombre de persones per planta Amplària del passadís en m D N D N D N D N D N
  Fins a 30 1,20 0,90 1 0,90 1 1,20 1 1,40 1 1,60 2
  De 31 a 50 1,20 1,20 1 1,20 1 1,40 1 1,60 2 1,80 2
  De 51 a 75 1,40 1,40 1 1,60 2 1,80 2 2,40 2 3,00 3
  De 76 a 100 2,60 1,60 2 1,80 2 2,40 2 3,20 3 3,60 3

  (D= dimensió en metres per a l'ample total de les escales. N= nombre mínim d'escales)

  3. En aquells casos en que estigui prevista una ocupació de més de cent persones per planta i en els edificis de més de vint plantes, s'aplicarà allò que preveu la NBE-CPI-82, sense perjudici que una norma posterior substitueixi el seu contingut sense necessitat de tramitar una nova modificació.