Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 62 - Dormitori individual

Article 62 - Dormitori individual


1. El dormitori individual tindrà una superfície mínima de 6 m2, incloent-hi la superfície ocupada per l'armari encastat, si n'hi hagués.

2. L'amplària mínima del dormitori serà d'1,80 m. perquè permeti la instal·lació del llit i l'existència d'un passadís lateral.