Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 52 - Execució subsidiària

Article 52 - Execució subsidiària


En el supòsit d'incompliment d'alguna de les obligacions establertes als dos articles precedents, l'autoritat municipal dictarà les disposicions oportunes per posar remei a les deficiències, reposar els elements urbanístics afectats o reparar els danys, i podrà ordenar l'execució dels treballs necessaris per les brigades municipals amb càrrec a la fiança. Subsidiàriament respondrà el propietari de l'obra o instal·lació i, en segon lloc, el del solar, si aquest pertanyés a una altra persona.