Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 51 - Obligacions del propietari en concloure's les obres

Article 51 - Obligacions del propietari en concloure's les obres


Dins de les quaranta-vuit hores següents a la conclusió d'una obra, el propietari haurà de:

a. retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques i les barreres que encara no s'haguessin retirat
b. construir el paviment definitiu de les voreres
c. reposar o reparar el paviment, l'arbrat, les conduccions i tots els altres elements urbanístics que haguessin resultat afectats per l'obra, si no hagués estat possible verificar-ho abans a causa de les operacions de la construcció
d. col·locar el número corresponent a la finca, de conformitat amb el model aprovador
e. sol·licitar de l'administració municipal la col·locació de la placa de retolació corresponent del carrer, quan es tracti de finques situades als extrems de qualsevol tram de carrer.