Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 5è. De les llicències urbanístiques
  Article
  Article 46 - Edificacions de caràcter artístic, històric, tra­di­cional o típic

Article 46 - Edificacions de caràcter artístic, històric, tra­di­cional o típic


1. Quan la sol·licitud de llicència es refereixi a demolició, reparació, reforma o ampliació d'un edifici o construcció de caràcter artístic, històric, típic o tradi­cional, o d'un edifici o construcció que formi part d'un grup d'aquest caràcter, expressarà, a més de les circumstàncies de l'article 44, les següents:

a. Si l'edifici o la construcció, o el grup està inclòs al catàleg previst a l'article 25 de la Llei del Sòl, o si re­sulta afectat per un pla especial per a la protecció o ordenació de recintes i conjunts artístics o per plans o normes vigents del departament ministerial corresponent.
b. Destinació de la finca i, si és el cas, el que es pretén donar‑li, un cop enderrocada, reformada, reparada o amplia­da.

2. Juntament amb la sol·licitud de llicència es presentaran, a més dels documents que s'esmenten a l'article 44 i els que, amb caràcter general, s'exigeixen per l'índole de l'obra, els següents:

a. Memòria en què es descrigui i justifiqui l'obra a realitzar.
b. Autorització, si escau, del Departament ministerial d'Educació i Ciència, en aquells casos en què per la naturalesa de l'edifici o construcció o del grup, s'exigeixi a les disposicions específiques en la matèria.
c. Plànol o plànols representatius de l'estat actual de l'edificació.
d. Fotografia o fotografies que mostrin, des de les diferents perspectives precises, l'estat actual de l'edificació.