Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 4t. De la vigència del Pla general
  Article
  Article 41 - Vigilància defensiva

Article 41 - Vigilància defensiva


1. La Corporació Metropolitana i els ajuntaments vetllaran pel compliment del planejament, exercint les potestats que són de llur incumbència. S'adoptaran, com a mesures defensives del Pla, la suspensió de les obres o dels actes, la invalidesa dels actes contra el Pla, la imposició de sancions i la responsabilitat patrimonial dels infractors.

2. La Corporació Metropolitana facilitarà als ajuntaments, i aquests a la Corporació, la informació i col·laboració que se sol·licitin per a la vigilància defensiva del Pla i l'adopció de les mesures repressives necessàries.