Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions generals
  Capítol
  Capítol 2n. Les actuacions de rehabilitació
  Article
  Article 4

Article 4


1. Les actuacions de rehabilitació es classifiquen segons el nivell d'habitabilitat aconseguit en Operacions de Rehabilitació i Obres de Millora Específica.

2. S'entén per operació de rehabilitació, I'actuació destinada a aconseguir el nivell mínim d'habitabilitat que es defineix en aquesta Ordenança, o un altre superior, per a totes les condi­cions que el determinen.

3. El subjecte d'aplicació d'una operació de rehabilitació és només aquell que no compleix el nivell mínim d'habitabilitat.

4. S'entén per obra de millora específica l'actuació destinada a aconseguir el nivell mínim d'habitabilitat que es defineix en aquesta Ordenança, o un altre nivell superior, per a alguna però no totes les condicions que el determinen.

5. El subjecte d'aplicació d'una obra de millora específica és tant aquell que inicialment no compleix el nivell mínim d'habitabilitat, com el que ja el compleix.