Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 11a. Zona de renovació urbana en transformació de l'ús (17)
  Article
  Article 367 - Definició

Article 367 - Definició


1. La zona de renovació urbana en transformació de l'ús (17) comprèn els terrenys amb edificacions o usos inadequats, però aptes per a absorbir els dèficits de vials, zones verdes i equipaments.

2. Aquesta qualificació urbanística permet mantenir en servei els usos existents sense deixar‑los fora d'ordenació, mentre no es porti a terme la transformació prevista, segons el que disposen els articles 171 i 172.