Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)
  Article
  Article 360 - Tipus d'ordenació

Article 360 - Tipus d'ordenació


1. Per a l'actuació en aquesta zona s'elaboraran plans especials als quals s'elegirà el tipus d'ordenació de l'edificació a aplicar en cadascun dels sectors, adient amb les característiques d'aquests.

2. El tipus d'ordenació aplicable, segons aquestes característiques, serà algun dels següents:

a. Edificació segons alineacions de vials.
b. Edificació aïllada.
c. Edificació segons volumetria específica.

3. Podran també adoptar‑se al Pla Especial subtipus precisos i locals adients a aquells sectors que responen actualment a una modalitat d'edificació segons ordenacions espontànies o lliures, no predeterminades amb subjecció a un model definit. Per a aquests sectors el tipus d'ordenació podrà regular‑se de manera singularitzada, per mitjà d'envolupants màximes de volum, en ampliació de l'edificació existent i de la determinació precisa dels espais lliures privats de jardí o mitjançant l'aplicació de les constants o paràmetres dels tipus d'edificació segons alineacions de vial o d'edificació aïllada.