Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 6a. Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)
  Article
  Article 340 - Edificabilitat

Article 340 - Edificabilitat


1.  Els índexs d'edificabilitat neta per a cada una de les subzones són els establerts al quadre següent:

Subzones Neta m2 st/m2s
Plurifamiliars
I (20a/6) 0,25
II (20a/5) 0,50
III (20a/7) 0,75
IVa (20a/9) 1,00
IVb (20a/9b) 1,00
V (20a/8) 1,50
Unifamiliars
VI (20a/9u) 1,00
VII (20a/10) 0,75
VIII (20a/11) 0,50
IX (20a/12) 0,25

2.  A les subzones unifamiliars, l'índex d'1,00 m2 sostre/m2 sòl, es redueix a 0,75 m2 sostre/m2 sòl, per a aquelles parcel·les de superfície inferior a la mínima 400 m2.