Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
  Article
  Article 327 - Condicions d'edificació: Subzona I

Article 327 - Condicions d'edificació: Subzona I


Les condicions que regeixen l'edificació a la subzona I, in­tensiva, de les zones en densificació urbana, són les següents:

Amplada de vial (metres) Alçada màxima (metres) Nombre màxim de plantes
De menys de 8 m. 8,55 PB + 1 P
De 8 a menys de 12 m. 11,60 PB + 2 P
De 12 a menys de 15 m. 14,65 PB + 3 P
De 15 a menys de 20 m. 17,70 PB + 4 P
De 20 a menys de 30 m. 20,75 PB + 5 P
De 30 m. o més metres 23,80 PB + 6 P

1a. Alineacions. Regeix l'establert en les condicions generals del tipus d'ordenació segons alineacions de vial.

2a. Alçades. L'alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes es determinen segons l'amplada del vial al qual doni la façana de l'edificació, d'acord amb el quadre següent:
L'alçada mínima de les plantes, inclosos els forjats i el paviment, ha de ser de 3'05 m. L'alçada de la planta baixa s'ha de regir per l'establert a les disposicions comunes per al tipus d'ordenació segons alineacions de vial.

3a. Façana mínima. L'amplada mínima de façana permesa ha de ser de 8 m., excepte en les situacions existents en el moment d'aprovació d'aquest Pla general amb construccions laterals compostes com a mínim de planta baixa i un pis que impedeixen la façana esmentada per a les quals el mínim es redueix a 6 m.

4a. Cossos sortints. Es prohibeixen els cossos sortints tancats o semitancats als edificis amb façana a vials de menys de 8 m. d'amplada.

5a. Espai lliure interior d'illa. L'edificació en interior d'illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus d'ordenació segons alineacions de vial, no pot depassar l'alçada lliure de 4,50 m. amidats des de la cota de referència de l'alçada reguladora i s'haurà de cobrir mitjançant terrat.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  ALÇADES I GRUIXOS DE FORJAT

  Art. 327. Condicions d'edificació: Subzona I (Es modifica l'apartat 2n)

  2a Alçades. L'alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes es determinen segons l'amplada del vial al qual doni la façana de l'edificació, d'acord amb el quadre següent:

  Amplada de vial (metres) Alçada màxima (metres) Nombre màxim de plantes
  De menys de 8 m. 9,00 PB + 1 P
  De 8 a menys de 12 m. 12,35 PB + 2 P
  De 12 a menys de 15 m. 15,70 PB + 3 P
  De 15 a menys de 20 m. 19,05 PB + 4 P
  De 20 a menys de 30 m. 22,40 PB + 5 P
  De 30 m. o més metres 25,75 PB + 6 P

  L'alçada mínima de les plantes, inclosos el forjat i el paviment, ha de ser de 3'05 m. L'alçada de la planta baixa s'ha de regir per l'establert a les disposicions comunes per al tipus d'ordenació segons alineacions de vial.
  L'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts en el quadre anterior hauran de respectar-se conjuntament.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la modificació de les alçades reguladores en el tipus d'ordenació segons alineació de vial, al terme muncipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió de 2 de març de 2007. (DOGC núm. 4893 de 29/05/2007).

  Modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla general metropolità per a la modificació de les alçades reguladores en el tipus d'ordenació segons alineació de vial, de Barcelona

  Modificació de l'articulat: articulat proposat. En negreta, text afegit o modificat.

  Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva, i subzona ll, semiintensiva (13)

  Art. 327. Condicions d'edificació: subzona I intensiva 13a

  Les condicions que regeixen l'edificació en la subzona I, intensiva, deles zones de densificació urbana, són les següents:

  1a. Alineacions

  Regeix allo establert ales condicions generals del tipus d'ordenació segons alineació de vial.

  2a. Alçades

  L'alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes es determinen en funció de l'ample del vial a que doni front l'edificació, d'acord amb el quadre següent:

  Amplada de vial
  Alçada màxima
  Nombre màxim de plantes
  De menys de 8 m. 9,00 m.
  PB + 1 pis
  De 8 a menys de 12 m. 12,35 m.
  PB + 2 pisos
  De 12 a menys de 15 m. 15,70 m.
  PB + 3 pisos
  De 15 a menys de 20 m. 19,05 m.
  PB + 4 pisos
  De 20 a menys de 30 m. 22,40 m.
  PB + 5 pisos
  De 30 m. o més metres 25,75 m.
  PB + 6 pisos

  L'a|çada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts al quadre anterior s'hauran de respectar conjuntament.
  L'alçada mínima de les plantes, inclosos els forjats i el paviment, serà de 3,05 m. L'alçada mínima de la planta baixa es regirà per allo establert a les disposicions comunes per al tipus d'ordenació segons alineacions de vial.

  3a. Façana minima

  La minima amplada de façana permesa serà de vuit metres (8 m), excepte les situacions existents en el moment d'aprovació del present Pla general amb construccions laterals compostes com a minim de planta baixa i un pis que impedeixin la dita façana, per ales quals el minim es redueix a sis metres (6 m).

  4a. Cossos sortints

  Es prohibeixen els cossos sortints tancats o semitancats als edificis que recaiguin a vials de menys de vuit metres (8 m) d'ample.

  5a. Espai lliure interior d'illa

  L'edificació en interior d'illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus d'ordenació segons alineacions de vial, no sobrepassarà l'alçada lliure de quatre metres i mig (4,50 m) mesurats des de la cota de referencia de l'alçada reguladora, i s'haura de cobrir mitjançant terrat.