Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sòl urbà
  Article
  Article 307 - Subzones unifamiliars VI, VII, VIII i IX d'ordenació en edificació aïllada

Article 307 - Subzones unifamiliars VI, VII, VIII i IX d'ordenació en edificació aïllada


En aquestes subzones s'admeten els usos següents:

1r. Habitatge. Només es permet l'habitatge unifamiliar.
2n. Residencial. S'admet l'ús residencial però limitat a una superfície de sostre de l'edificació que ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a sis parcel·les mínimes.
3r. Comercial. Podran autoritzar‑se comerços i lo­cals de serveis destinats a cobrir necessitats quotidianes, fins a una superfície per local de 250 m2.
4t. Oficines. S'admeten fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable en cada parcel·la. S'admeten els despatxos de professions liberals sense limitacions.
5è. Sanitari. S'admet amb un límit màxim de 50 llits per establiment.
6è. Religiós i cultural. S'admet.
7è. Recreatiu. S'admet amb el límit màxim de 400 m2 per establiment o instal·lació.
8è. Esportiu. S'admet.
9è. Industrial. Només s'admeten les indústries de categoria primera en situació 2‑a, 2‑b i 2‑c. S'admeten les estacions de serveis i els tallers de reparació de vehicles, amb superfície que no superi els 300 m2.

 • Ordenança complementària de les metropolitanes relativa als articles 307 i 308 de les N.U. del Pla General Metropolità. Aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 22 de novembre de 1995 i acordada la seva publicació a efectes d'executivitat en data 26 de juny de 1996 (DOGC de 04/09/96 )

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Text Refós

  1. Definició. El present document constitueix Ordenança complementària del planejament municipal – Pla general metropolità de 1976 – limitada al terme de Cerdanyola del Vallès. Són incorporades les prescripcions de l'acord de la CUB de 22/11/95.

  2. Emplaçament. L'àmbit de l'Ordenança és discontinu en el territori, interessant la totalitat de terrenys qualificats de Zona d'ordenació en edificació aïllada (clau 20a).

  3. Contingut. L'ordenança complementa els articles 307.9 i 308.9 de les Normes del PGMB. S'afegeix als esmentats articles el següent text:

  "S'admetran únicament les estacions de servei, quan la parcel·la acrediti les següents condicions:
  • Presentar directament façana a la xarxa viària bàsica.
  • Disposar de dues façanes en situació de cantonada, com a mínim, a la xarxa viària pública.
  • Tenir una superfície mínima de 1.000 m2.
  En cap cas es podran ocupar amb usos que comportin edificació, les superfícies de separació a partions laterals i de fons de les parcel·les (art. 342.8 i 343.3 de les Normes del PGMB), que caldrà garantir-ne el correcte enjardinament."

  4. Oportunitat. Es formula aquesta Ordenança per tal de garantir la instal·lació d'estacions de servei en punts del territori capaços d'assumir-ne els efectes de tràfic. La zona (20a) és essencialment d'habitatge, i és oportú preservar-la d'activitats impròpies que poden afectar la qualitat de vida dels veïns.

  5. Vigència. Aquesta Ordenança tindrà vigència indefinida, de conformitat amb l'article 72 del DL 1/1990 de la Generalitat de Catalunya.

  Annex Normatiu:

  Article únic. Els articles 56 a 72 del vigent Reglament General de Carreteres (Reial Decret 1812/1994) s'incorporen en aquesta Ordenança Complementària, en el seu redactat original.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d'abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANISTIQUES I DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS RECREATIU DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, MUSICALS I AUDIOVISUALS, CONFORME EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS .

  Art. 5 Modificació de l"article 307 de les NNUU sobre l"ús recreatiu en sòl urbà clau 20a subzones unifamiliars VI, VII, VIII i IX, d"ordenació amb edificació aïllada.

  L"apartat 7e. de l`article amb 307 de les Normes urbanístiques del PGM queda redactat de la següent manera:

  "7è. Recreatiu. S"admet amb caràcter general, amb el límit maxim de quatre-cents metres quadrats (400m2) per establiment 0 instal-lació. No s"admeten les activitats de discoteca sala de ball i sala de festes amb espectacle, del Cataleg d"espectacles de la Generalitat de Catalunya".

  Disposició Transitòria.

  Les activitats i usos preexistents que no s'ajustin a les determinacions imperatives d' aquesta Modificació quedaran en situació de fora d'ordenació, i els serà d'aplicació el règim previst a l'article 102 Edificis i Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, apartat 5 relatiu a usos preexistents del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119 apartat 4 relatiu a Efectes del planejament urbanístic sobre construccions i usos preexistents del seu Reglament (Decret 305/2006). S'estableix un termini de 3 anys per tal que aquestes instaltacions i usos s'adaptin als usos permesos en aquesta modificació a partir de la seva entrada en vigor.

 • Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità en relació a l'aplicació de l'ús residencial en les zones qualificades de zona d'ordenació en edificació aïllada, subzones unifamiliars, claus 20a/10 i 20a/11, al terme municipal de Castell­defels.

  Municipi
  Castelldefels

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 4 de setembre de 2007. (DOGC núm. 4988 de 16/10/2007).

  NORMATIVA URBANÍSTICA

  Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità en relació amb l'aplicació de l'ús residencial en les zones qualificades de zona d'ordenació en edificació aïllada, subzones unifamiliars, claus 20a/10 i 20a/11, de Castelldefels

  L'apartat 2. de l'article 307 quedaria redactat de la manera següent:

  Art. 307.- Subzones unifamiliars VI, VII, VIII i IX d'ordenació en edificació aïllada.

  1. Habitatge.

  2. Residencial. S'admet l'ús residencial, però limitat a una superfície de sostre de l'edificació que serà, com a màxim, equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a sis parcel-les mínimes.

  (S'hi afegeix:)

  No obstant I'anterior, a les zones qualificades amb les claus 20a/ 10 i 20 a/11 del municipi de Castelldefels, corresponents a zones d'ordenació en edificació aïllada, subzones unifamiliars VI i VII, resta exclòs aquest ús, llevat el residencial per a allotjament temporal d'hotel, que romandrà admès.

  3. Comercial.

 • Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació dels usos residencials en zones d'edificació aïllada, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipi
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 13 de març de 2006. (DOGC núm. 4644 de 30/05/2006).

  NORMATIVA URBANÍSTICA

  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER A LA REGULACIÓ DELS USOS RESIDENCIALS EN ZONES D'EDIFICACIÓ AÏLLADA, DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

  Modificació de l'article 307 de les NN.UU. del PGM:

  Al punt "2°. Residencial" es proposa afegir:

  Tots aquells usos residencials tipus hotel-apartament, aparthotel i similars, que en compliment dels seus propis requeriments funcionals puguin constituir unitats habitacionals semblants a habitatges, compostos per una sala d'estar-menjador, cuina, la qual pot estar o no integrada a la sala d'estar, un equip de bany i una habitació, la qual pot estar igualment integrada o no a l'espai de sala d'estar, queden subjectes a les següents limitacions:

  La parcel-la minima per poder desenvolupar aquest ús es fixa en sis parcel-les minimes corresponents a la clau urbanistica on s'estableixi.

  Per tal de no desvirtuar en excés la naturalesa de les zones d'edificació a'ı'llada, un terç d'aquesta parcel-la minima s'haura de destinar a ús d'habitatge unifamiliar, complint en aquest cas totes les determinacions que fixen les NN.UU. i les OME del PGM per a aquest ús i zona, no podent-se acollir però al supòsit recollit al punt 4 de l'article 343 de les NNUU, pel qual s'admet la construcció d'habitatges aparionats.

  Als dos terços restants s'admetra l'ús residencial limitant el nombre d'unitats habitacionals, assimilant-les a habitatges, al que resulti de multiplicar per tres la densitat pròpia de la zona que correspongui.

  El sostre destinat a ús residencial no excedira al que resulti de l'aplicació de l'edificabilitat corresponent a la zona sobre la parcel-la, descomptant la part de parcel-la (1/3) que es destini a ús d'habitatge. En cap cas aquesta superficie de sostre d'ús residencial sera superior a l'equivalent de sostre edificable, corresponent a sis parcel-les minimes segons la zona.

  Caldrà garantir la indivisibilitat de la part de la finca destinada a ús residencial mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat d'aquesta condició.

  Caldrà tramitar un Pla Especial urbanistic que determini l'emplaçament més idoni dins la finca per a localitzar l'ús residencial.

 • Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipi
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).

  Article 307. Subzones unifamiliars VI, VII, VIII i IX d'ordenació en edificació aïllada.

  En aquestes subzones s'admeten els usos següents:

  1r. Habitatge. Només es permet l'habitatge unifamiliar.

  2n. Residencial. S'admet l'ús residencial però limitat a una superfície de sostre de l'edificació que ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a sis parcel·les mínimes.
  Tots aquells usos residencials tipus hotel-apartament, aparthotel i similars, que en compliment dels seus propis requeriments funcionals puguin constituir unitats habitacionals semblants a habitatges, compostos per una sala d'estar-menjador, cuina, la qual pot estar o no integrada a la sala d'estar, un equip de bany i una habitació, la qual pot estar igualment integrada o no a l'espai de sala d'estar, queden subjectes a les següents limitacions:

  1. La parcel·la mínima per poder desenvolupar aquest ús es fixa en sis parcel·les mínimes corresponents a la clau urbanística on s'estableixi.

  2. Per tal de no desvirtuar en excés la naturalesa de les zones d'edificació aïllada, un terç d'aquesta parcel·la mínima s'haurà de destinar a ús d'habitatge unifamiliar complint en aquest cas totes les determinacions que fixen les NN.UU. i les OME del PGM per aquest ús i zona, no podent-se acollir però, al supòsit recollit al punt 4 de l'article 343 de les NNUU pel qual s'admet la construcció d'habitatges aparionats.

  3. Als dos terços restants s'admetrà l'ús residencial limitant el nombre d'unitats habitacionals, assimilant-les a habitatges, al que resulti de multiplicar per tres la densitat pròpia de la zona que correspongui.

  4. El sostre destinat a ús residencial no excedirà al que resulti de l'aplicació de l'edificabilitat corresponent a la zona sobre la parcel·la, descomptant la part de parcel·la (1/3) que es destini a ús d'habitatge. En cap cas aquesta superfície de sostre d'ús residencial serà superior a l'equivalent de sostre edificable corresponent a sis parcel·les mínimes segons la zona.

  5. Caldrà garantir la indivisibilitat de la part de la finca destinada a ús residencial mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat d'aquesta condició.

  6. Caldrà tramitar un Pla Especial urbanístic que determini l'emplaçament més idoni dins la finca per a localitzar l'ús residencial.

  3r. Comercial. Podran autoritzar-se comerços i locals de serveis destinats a cobrir necessitats quotidianes, fins a una superfície per local de 250 m².

  4t. Oficines. S'admeten fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable en cada parcel·la. S'admeten els despatxos de professions liberals sense limitacions.

  5è. Sanitari. S'admet amb un límit màxim de 50 llits per establiment.

  6è. Religiós i cultural. S'admet.

  7è. Recreatiu. S'admet amb el límit màxim de 400 m² per establiment o instal·lació.

  8è. Esportiu. S'admet.

  9è. Industrial. Només s'admeten les indústries de categoria primera en situació 2-a, 2-b i 2-c. S'admeten les estacions de serveis i els tallers de reparació de vehicles, amb superfície que no superi els 300 m², i separats, com a mínim, 25 m. de qualsevol habitatge o solar susceptible d'acollir una edificació destinada a habitatge.
  En compliment d'allò establert a l'article 280.3 i 280.4 d'aquestes Normes, per a la implantació d'una estació de servei caldrà l'aprovació dels corresponents plans especials urbanístics. Així mateix es fixen les següents condicions que hauran de complir les parcel·les per poder acollir una benzinera:

  a. Presentar façana directament a xarxa viària bàsica que garanteixi l'accés i la sortida dels vehicles sense interferir negativament en el trànsit.
  b. Tenir una superfície mínima de parcel·la de 1.000 m².
  c. La superfície no ocupada pels serveis propis de la benzinera, inclosos els espais de maniobra dins del gàlib edificable, estiguin o no coberts, tindrà la consideració de sòl lliure d'edificació i haurà de preservar el seu caràcter enjardinat. Els referits espais de maniobra, els quals podran estar coberts, computaran pel que fa al compliment de la superfície màxima de 300 m² establerta.